Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мултимедијално инжењерство

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестара и носе 120 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених мастер струковних студија студент стиче звање струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем мастер струковних студија стиче се седми ниво, подниво један (ниво 7.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Циљ студијског програма Мултимедијално инжењерство је оспособљавање студената за обављање послова у области мултимедијалних и савремених комуникационих технологија и дигиталне телевизије. Циљеви студијског програма Мултимедијално инжењерство:

 • да омогући студентима да продубе, унапреде и интегришу знања као и да примене стечена знања у решавању конкретних задатака и проблема у области мултимедија и телекомуникација и тиме стекну основ за развој каријере и напредовање у струци;
 • да пренесе општа и професионална знања, развије креативне способности и оспособи студенте за овладавање специфичним практичним вештинама из области мултимедијалних технологија, савремених комуникационих технологија са нагласком на комуникационим технологијама у дигиталној телевизији;
 • да студенти стекну напредна теоријска и практична знања која ће задовољити тренутне и будуће потребе послодаваца у производним, образовним и услужним делатностима из ове области;
 • да студенти стекну темељна теоријска и практична знања која се користе за производњу аудио, видео и мултимедијалних садржаја на високом естетском и професионалном нивоу;
 • да студенти стекну темељна теоријска знања о технологијама које се користе за производњу дистрибуцију, дифузију и пријем радио и телевизијских сигнала;
 • да студенти стекну напредна теоријска и практична знања о коришћењу уређаја у целом техничком ланцу од оригиналне сцене (звучне или визуелне) до уређаја за репродукцију примљеног сигнала;
 • да студенти стекну теоријска и практична знања потребна за препознавање и решавање проблема у системима за производњу и пренос аудио, видео и мултимедијалних садржаја;
 • да студенти стекну напредна знања потребна за изградњу и пројектовање система за производњу и пренос аудио, видео и мултимедијалних садржаја;
 • да се студенти оспособе за самостално праћење развоја области, да развију способност критичког мишљења, да стекну вештине истраживања и анализирања и тиме стекну основ за истраживање и развој у области мултимедијалног инжењерства.

Компетенције дипломираних студената:

 • развој и примена темељног знања у специјализованим областима мултимедијалног инжењерства са познавањем свих фаза имплементације;
 • идентификовање и решавање проблема мултимедијалног инжењерства;
 • одржавање корака са текућим развојем савремених система мултимедијалног инжењерства;
 • разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти мултимедијалног инжењерства;
 • ефикасна мултимедијална комуникација;
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
 • оспособљавање за напредно одржавање, експлоатацију и инсталацију мултимедијалних и комуникационих подсистема и система, што се огледа кроз оспособљеност за брзо и ефикасно решавање конкретних практичних проблема у овој области;
 • самостално праћење развоја области, односно, увођење и инсталацију нових технологија. Посебан акценат је стављен на теоријска и практична знања из области система и технологија за емитовање сигнала.


Преузимања

Руководилац студијског програма

др Драгана Прокин слика

др Драгана Прокин

Kабинет: 512

Eлектронска пошта: dragana.prokin@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 15:30-17:30
 • Среда: 15:30-17:30

Секретар студијског програма

маст. инж. Марко Миливојчевић

маст. инж. Марко Миливојчевић

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 14-16
 • Четвртак: 15-16
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
317218 Методе истраживања обавезан 6
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317303 Аудио уређаји и системи изборни 8
317304 Видео уређаји и системи изборни 8
317302 Дигитални комуникациони системи изборни 8
317305 Интерактивна мултимедија изборни 8
317301 Компресија аудио и видео сигнала изборни 8
2. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317306 Дигиталне радио и ТВ технологије изборни 8
317310 Мултимедијална постпродукција изборни 8
317207 Протоколи и технологије бежичних система изборни 8
317111 Процесирање сигнала изборни 8
317309 Системи за аудио и видео продукцију изборни 8
3173СП1 Стручна пракса 1 обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317313 Комуникациони стандарди и технологије изборни 8
317312 Мултимедијални интернет пренос изборни 8
317314 Пројектовање студија изборни 8
317311 Системи и технологије за емитовање сигнала изборни 8
317315 Телекомуникациона мерења изборни 8
3173СП2 Стручна пракса 2 обавезан 6
4. семестар
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства изборни 6
317317 Регулатива електронских комуникација изборни 6
3173ПИР Примењени истраживачки рад обавезан 8
3173МР Мастер рад обавезан 16
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00