Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Мастер рад Шифра: 3173МР | 16 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Положени испити предвиђени студијским програмом Мастер струковних студија електротехничког инжењерства
Циљ: Оспособљавање студената да, на основу стечених теоријских и практичних знања, теоријски и емпиријски истражују и решавају практичне проблеме у области мултимедијалног инжењерства у фирмама које се баве овом облашћу, као и да резултате стручно интерпретирају, саопште и учине практично применљивим.
Исход: Очекује се да се код студената развију следеће компетенције: оспособљеност студената за примену теоријских и емпиријских истраживачких поступака у области електротехничког инжењерства; оспособљеност студената да препознају, методолошки уобличе, теоријски и емпиријски истраже практичне проблеме у фирмама које се баве електротехничким инжењерством; развијање способности студената за унапређивање примене електротехничког инжењерства у фирмама.
Број часова активне наставе 480 сати
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
70
Усмени испит
30
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099