Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Телекомуникациона мерења Шифра: 317315 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основних појмова из области телекомуникација
Циљ: Циљ предмета је упознавање са принципима рада и коришћењем телекомуникационих мерних уређаја.
Исход: По завршетку курса студенти ће имати потребна знања да правилно употребе лабораторијске уређаје и изврше мерења телекомуникационих сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод. Врсте и значај телекомуникационих мерења. Примери мерења.
 2. Карактеризација сигнала у фреквенцијском и временском домену.
 3. Анализатори спектра - принцип рада.
 4. Мерење нивоа сигнала, ширине заузетог опсега, мерење анализатором спектра.
 5. Мерење модулације, мерење анализатором спектра.
 6. Мерење шума, мерење анализатором спектра.
 7. Мерење дисторзије, мерење анализатором спектра.
 8. Анализатор мрежа - принцип рада.
 9. Мерење параметара расејања четверопола.
 10. Мерење фазног и групног кашњења.
 11. Рефлектометрија и рефлектометри.
 12. Мерења у оптичким системима преноса.
 13. BER тестери.
 14. Мерења у телекомуникационим мрежама. Анализатори протокола.
 15. Рекапитулација знања и завршна разматрања.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. N. Miljković, Metode i instrumentacija za električna merenja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016.
 2. M. Bjelica, Telekomunikaciona merenja 1 - zbirka rešenih zadataka, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013.
 3. Witte A. Robert, Spectrum and Network Measurements, SciTech Publishing edition 2006.
 4. Rauscher C., Fundamentals of Spectrum Analysis, Rohde & Schwarz, 2006.
 5. Time Domain Reflectometry Theory, Application Note, Agilent Technologies, Inc. 2000-2013 Published in USA, May 31, 2013
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
30
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099