Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Специјалистичке студије Нове рачунарске технологије

На студијски програм специјалистичких студија Нове рачунарске технологије неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Специјалистичке струковне студије трају годину дана, односно два семестара и носе 60 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених специјалистичких струковних студија студент стиче звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем специјалистичких струковних студија стиче се шести ниво, подниво два (ниво 6.2). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности, студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Нове рачунарске технологије (НРТ) има за циљ да оспособи студенте за коришћење и примену постојећих технологија за умрежавање, програмирање, развој апликација, базе података, Web технологијe и процесорски хардвер.

Циљеви специјалистичких студија Нове рачунарске технологије су да:

 • дипломираним студентима основних академских и струковних студија развије способност прихватања и разумевања сложенијих рачунарско-информационих система и технологија,
 • студентима обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области рачунарских, информационих и комуникационих технологија и система,
 • студентима омогући да развију креативност у раду,
 • студентима пружи могућност да стекну знања која могу применити у:
  производним системима,пројектантским организацијама, јавним, образовним и здравственим институцијама које имају и/или развијају сложена информационо - рачунарска окружења,
 • развијају и усаглашавају постојеће и нове системе са општеприхваћеном добром праксом европских и светских институција.

Специјалистичке студије припремају студенте за:

 • развој темељног знања у специјализованим областима информационо комуникационих система са познавањем свих фаза имплементације,
 • идентификовање проблема информационих технологија,
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу,
 • сакупљање, анализу и управљање информацијама,
 • разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти рачунарских, информационих и комуникационих технологија,
 • одржавање корака са текућим развојем савремених рачунарских технологија,
 • развијање способности учења током читавог радног века, ефикасну писмену и усмену комуникацију,
 • развој осећаја за професионализам и тимски рад.

Наставак студија

Након завршених специјалистичких струковних студија студент може да се упише на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Ана Милетић

дипл. инж. Ана Милетић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: ana.miletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2014 НПП - 2014
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099