Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Веб системи и технологије Шифра: 190608 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Нема предходних услова за слушање овог предмета.
Циљ: Циљ наставе је да упозна студенте са принципима функционисања најпопуларнијег Интернет сервиса - Веб сервиса. Посебан акценат је стављен на модерне технологија на којима овај сервис почива.
Исход: Студенти ће по завршетку курса (а) стећи темељно разумевање принципа функционисања компоненти Веб система, (б) имати практична знања неопходна за развој и инсталацију једноставних Веб апликација.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови везани за Интернет. TCP/IP + протоколи апликационог слоја.
 2. Базичне Интернет услуге. Клијент - север парадигма.
 3. Веб системи. Основни принципи функционисања. Идентификација и улога градивних компоненти система.
 4. Три кључне градивне компоненте Веб система: (а) Језик за обележавање (HTML),
 5. Три кључне градивне компоненте Веб система: (б) Шема униформне нотације за адресирање доступних ресурса преко мреже (URL),
 6. Три кључне градивне компоненте Веб система: (в) Транспортни протокол у оквиру Веб система (HTTP).
 7. Веб сервери. Основне операције. Архитектура сервера, модули и интеракција. Пријем и интерпретација HTTP захтева и креирање HTTP одговора.
 8. Механизми за доставу динамичких садржаја (CGI - недостаци овог решења). Алтернативна решења: PHP, ASP, JSP, Ruby.
 9. Веб претраживачи. Преглед функционалности. Разматрање архитектонских решења. Обрада HTTP захтева и одговора.
 10. Подршка за рад са колачићима (cookies), кеширањем и ауторизацијом.
 11. Технологије за интерактивну презентацију садржаја на клијентској страни: JavaScript, CSS, DHTML, AJAX.
 12. Технологије претраживања Веб информационог простора. Преглед алгоритама. Машине за Веб претраживање. Апликације за претраживање сајтова.
 13. Безбедност Веб система. Безбедност на страни сервера. Напади везани за аутентификацију.
 14. Напади везани за ауторизацију. Претње по безбедност клијентске стране.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање, анализа предмета.
Практична настава:
 1. У лабораторији, решавање конкретних проблема, пројекат реализација комерцијалне Интернет апликације применом предаваних технологија.
Литература
 1. LukeWelling, LauraThomson, PHP и MySQL - Развој апликација за веб, O'Reilly, превод Микрокњига.2013
 2. Leon Shklar, Rich Rosen, Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices, 2nd Edition, John Wiley Sons Ltd,2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00