Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Пројектовање информационих система Шифра: 190108 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Базе података
Циљ: У овом предмету обрадиће се конвенционални модели и приступи за анализу, логичко и физичко пројектовање ИС и базе података
Исход: Студент ће бити оспособљен за анализу и израду пројекта пословних процеса и ЕР дијаграма базе података ИС коришћењем одговарајућих алата за пројектовање ИС.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Основни појмови.
 2. Животни циклуси у развоју ИС
 3. Функционално моделирање – функционална декомпозиција
 4. Функционално моделирање – дефинисање захтева корисника
 5. Информационо моделирање – креирање ЕР дијаграма
 6. Информационо моделирање – дефинисање атрибута и пословних правила
 7. Информационо моделирање – дефинисање веза и референцијалног интегритета
 8. Апликативно моделирање – дефинисање физичког дизајна
 9. Апликативно моделирање – дефинисање шеме базе података
 10. Апликативно моделирање – дефинисање упита
 11. Апликативно моделирање – израда апликације
 12. Имплементација – тестирање
 13. Имплементација – увођење
 14. Одржавање
Практична настава:
 1. У софтверским пакетима BPWin и ERWin вежбаће се функционална декомпозиција, дефинисање пословних правила над потребним ентитетима и атрибутима, логички и физички дизајн шеме базе података, као и извоз шеме у реални СУБП.
Литература
 1. Alempije Veljovic, „Development of Information Systems and Database“, CIT, Beograd 2004.
 2. James Cadle, “Developing information systems – practical guidance for IT professionals”, 2014 BCS Learning & Development Ltd
 3. Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee, “Software Engineering, Theory and Practice”, 4th edition, Pearson Higher Education. Upper Saddle River, New Jersey, 2010
 4. ThomasConnolly, CarolynBegg, “Database Systems, A Practical Approach to Design,Implementation, and Management”, 4th edition, Addison Wesley, 2005
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
70
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099