Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Пројектовање софтвера Шифра: 190208 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Објектно оријентисано пројектовање
Циљ: Упознавање са основама објектно оријентисаног пројектовања сложених програмских система коришћењем језика за моделовање UML и применом пројектних узорака
Исход: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења на језуку UML развију моделе за сложене софтверске пројекте.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Представљање циљева предмета. Шта је визуелно моделовање. Историја развоја UML-а. Упознавање сасофтверскималатимазамоделовање. Софтверскиалатикојимаседефинишу захтеви приликом пројектовања софтвера
 2. Документовање захтева корисника кроз дијаграме захтева, дијаграме активности
 3. Документовање захтева корисника кроз дијаграме корисничких интерфејса и случајева употребе
 4. Детаљно описивање случајева употребе преко дијаграма корисничких интерфејса
 5. Моделовање динамике система кроз дијаграме комуникације
 6. Моделовање динамике система кроз секвенцијалне дијаграме и дијаграме стања
 7. Моделовање структуре система кроз дијаграме класа
 8. Моделовање базе података кроз дијаграме података
 9. Моделовање компоненти система кроз дијаграме компоненти
 10. Моделовање топологије мреже кроз дијаграме распоређености
 11. Моделовање тестирања система кроз дијаграме тестирања
 12. Коришћење градивних образаца
 13. Коришћење структурних образаца
 14. Коришћење образаца понашања
Практична настава:
 1. У софтверским пакетима који подржавају UML дијаграме вежбаће се моделовање софтвера преко свих описаних дијаграма који се уче у теоријској настави.
Литература
 1. Алемпије Вељовић, „Објектно моделирање информационих система“, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд 2005.
 2. James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch, “The Unified modeling language, Reference manual”, 2nd edition, Addison Wesley, 2005
 3. Simon Benet, Steve McRobb, Ray Farmer, “Object-oriented systems analysis and design”, 3rd edition, McGraw Hill, 2006
 4. James W. Cooper, “Introduction to Design Patterns in C#”, IBM T J Watson Research Center, 2002
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099