Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства Шифра: 317216 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Упознавање студената са процедурама развоја креативности, практичним корацима трансформације идеја у иновативне пројекте, уобличавање у предузетничке делатности и покретање сопственог пословања, а све на основу примене инжењерског знања и технолошких поступака заснованих на примени информационих технологија, било да се ради о малом пословном подухвату или започињање нове пословне иницијативе у већој компанији.
Исход: Разумевање свих фаза почев од креативних идеја, иновативних пројеката, израда свих планова за смањење ризика пословања до презентације, конкурисање за финансирање и започињања старт-ап пословања. Оспособљавање за коришћење софтверских алата за успешну реализацију свих фаза и разумевање свих резултата у анализи, моделовању и симулацији успешног пословања, као и контрола реализације планова пословања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање - значај и улога предузетништва у пословању сваке земље;
 2. Развој креативности, иновативности и предузетништва;
 3. Избор компететивног модела пословања и анализа одрживости;
 4. Израда стратегије пословања;
 5. Примена софтвера и савремених технологија у реализацији и контроли реализације плана;
 6. Израда маркетинг плана;
 7. Израда финансијског планa;
 8. Колоквијум;
 9. Израда бизнис плана;
 10. Израда ефективне презентације и конкурисање за финансијска средства;
 11. Покретање пословања;
 12. Инжењерске, комуникационе и пословне вештине;
 13. Патентирање, лиценцирање и сертификати;
 14. Колоквијум;
 15. Представљање и одбрана студентских пројеката.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у рачунарској учионици где се методске јединице са предавања поткрепљују примерима из праксе и стимулише самосталан рад студената, применам одређених софтверских алата, посебно за израду финансијског и маркетинг плана као дела бизнис плана.
Литература
 1. N.M. Scarborough, J.R. Cornwall, Essentials of Entrepreneurship and Small Business, 8th edition, Pearson, USA, 2015.
 2. M. Lutovac, D. Tošić, Biznis plan za elektronsko poslovanje, VISER, Beograd, 2007
 3. Starting your start-up 1-5, IEEE-USA E-books, 2016.
 4. Shaping an Engineering Career, IEEE-USA E-books, 2016.
 5. IEEE on licensing software engineers, IEEE-USA E-books, 2016.
 6. Launching Your Career: How to Find Your Perfect Job, IEEE-USA E-books, 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00