Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи информатике и рачунарства Шифра: 101407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Стицање основних знања o информатици, архитектури рачунара, рачунарског система и његовим компонентама, као и о предусловима за програмирање.
Исход: Стечено знање о основним структурама података,системском софтверу,архитектури и организацији рачунара и способност дефинисања поступка решавања задатка кроз креирање алгоритма помоћу основних програмских структура.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у информационе системе. Дефиниција и врсте, методе пројектовања информационих система.
 2. Савремени програмски алати.
 3. Оперативни системи, историјски осврт и данас актуелни.
 4. Општи модел рачунарског система. Функционална блок шема рачунара. Хијерархијски модел рачунарског система.
 5. Математичке основе рачунара. Бројни системи. Конверзије из једног бројног систем у други.
 6. Бинарни бројни систем. Означени и неозначени бројеви.
 7. Запис у формату фиксног и покретног зареза. Основне аритметичке операције у бинарном бројном систему.
 8. Запис у коду 8421 и више 3. Аритметичке операције над бинарно кодованим бројевима.
 9. Електронске основе рачунара. Логичке операције, основна логичка кола и мреже. Декодери, мултиплексери, полусабирачи, сабирачи.
 10. Хардвер рачунара. Поједностављена архитектура рачунара. Магистрале, улаз, излаз података и приступ меморији.
 11. Периферијске јединице. Начини преноса улазно/излазних података. Уређаји за унос и издавање података.
 12. Основе програмирања. Решавање задатака помоћу рачунара.
 13. Алгоритми. Квалитета алгоритма. Методе за опис алгоритма: дијаграм тока. Основне програмске структуре.
 14. Заштита рачунарских средстава и система.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Петровић В., Обрадовић С., Основи информатике и рачунарства - уџбеник, ВИШЕР, Београд,2013.
 2. Петровић В. Основи информатике и рачунарства - приручник, ВИШЕР, Београд , 2016.
 3. Прокин Д., Петровић В., Мијалковић М. Основи рачунатске технике збирка задатака, ВИШЕР, Београд, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
20
Презентација предмета (2) Предавања (14) Вежбе (4) Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00