Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Микрорачунари Шифра: 130507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Архитектура и организација рачунара 1 или Основи информатике и рачунарства
Циљ: Упознавање са архитектуром, начином рада микрорачунара и микроконтролера из серије МС HC11.
Исход: Оспособљавање за пројектовање и реализацију једноставних уређаја на бази микроконтролера МС HC11.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Садржај и област примене предмета. Кодирање, мултиплексирање, аритметичка кола, централни процесор (4, 8, 16 – битни).
 2. Меморијски модули. Технологија, типови, архитектура и временски дијаграм.
 3. Архитектура микрорачунарских система, меморија, улазно излазни (У/И) уређаји, магистрале.
 4. Пројектовање микрорачунарских система. Повезивања меморије и У/И уређаја. Грешке при пројектовању. Тимски рад, анализа потребног времена и цене система.
 5. Основни концепт асемблерског језика. Програмски модел, дијаграм тока.
 6. Класификација и скуп асемблерских инструкција микроконтролера МС 68 HC11.
 7. Израда и документовање програма. Концепт писања програма, дијаграм тока. Програмски модули. Планирање и тимски рад.
 8. Процес израде извршног програма. Израда једноставнијих програма, контролисани временски интервали. Мапирање меморије. Превођење, асемблирање, линковање.
 9. Механизам прекида. Вектор приоритет, реализација програма за прекид.
 10. Основни У/И уређаји. Везивање У/И уређаја, часовници, бројачи. Асинхрони и серијски пренос података, паралелно/серијски и паралелно/паралелни интерфејс.
 11. Организација меморије. Контролер за директни приступ меморији, хијерархија меморије.
 12. Системи са аналогним сигналима. Принципи реализација А/Д и Д/А конверзија.
 13. Оперативни системи у реалном времену. Захтеви система за рад у реалном времену.
 14. Потрошња и поузданост. Системи смањеном потрошњом. Повећање поузданости. Методе пројектовања микрорачунара за уградњу.
 15. Алати за развој програма. Симулатори, монитор, емулатор, логички анализатори.
Практична настава:
 1. У лабораторији са развојним системима практична реализација конкретних проблема. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACMComputingCurriculum:CE2016:CE-DIG4 -6, 11, CE-ESY5-7
Литература
 1. Васиљевић, В., Хаџибабић, Б., Тадић, В., Павић, Б., Микрорачунари, ВИШЕР, Београд, 2009.
 2. Васиљевић, В., Тадић, В., Павић, Б., Николић, Б., Приручник за лабораторијске вежбе из Микрорачунара, ВИШЕР, Београд, 2015.
 3. Васиљевић, В., Тадић, В., Павић, Б., Николић, Б., Јосић, А., Збирка задатака и питања из Микрорачунара, ВИШЕР, Београд, 2006.
 4. Tocci, R., Laskowski, L., Microcomputers, Prentice Hall, New Jersy, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00