Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дискретна математика Шифра: 100507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: нема
Циљ: Упознавање са математиком рачунарских наука, односно синтезa различитих математичких дисциплина, као што су математичка логика, теорија скупова, теорија графова, комбинаторика и др.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да решавају проблеме дискретних структура који су основа рада савремених рачунарских система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Неоријентисани и оријентисани графови.
 2. Стабла. Примене стабала у рачунарству.
 3. Релације на коначним скуповима. Представљање релација.
 4. Релације еквиваленције и поретка.
 5. Увод у комбинаторику.
 6. Први колоквијум
 7. Исказни рачун.
 8. Булове функције.
 9. Предикатски рачун.
 10. Коначни аутомати и регуларне граматике.
 11. Спајање и минимизација аутомата.
 12. Теорија кодова.
 13. Други колоквијум
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се кроз вежбе у рачунарској лабораторији,коришћењем програмског пакета Мејпл.
Литература
 1. А. Савић, С.Штрбац-Савић, Дискретна математика и алгоритми, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. А. Савић, С.Штрбац-Савић, И.Стефановић, Дискретна математика и алгоритми – приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
25
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00