Страница од

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Општа акта школе

Статут Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Правилник о упису студената на основне, специјалистичке и мастер струковне студије

Правилник о основним струковним студијама

Правилник о специјалистичким струковним студијама

Правилник о мастер струковним студијама

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о полагању испита

Правилник о поступку и начину пријаве, израде и одбране завршног рада на основним, специјалистичким и мастер студијама

Упутство за израду стручних (завршних, специјалистичких и мастер) радова

Правилник о међународној мобилности

Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника

Правилник о условима и поступку за избор демонстратора

Правилник о организацији и систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа

Пословник Савета

Пословник о раду Наставно-стручног већа

Пословник о раду студијског програма

Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања у ВИШЕР

Образац Захтева за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у ВИШЕР

Правилник о спровођењу поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Мерила за утврђивање износа школарине

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода ВИШЕР

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада

Одлука о усвајању стратегије обезбеђења квалитета

Стратегија обезбеђења квалитета

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099