Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Весна Краварушић

Образовање

  • Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Педагогија [1981-1986]
  • Магистарске студије: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Педагогија [2004-2009]
  • Докторске студије: Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Филозофски факултет, Педагогија [2013-2016]

Биографија

1987-1996. Ош “Франце Прешерн“, Београд, педагог- стручни сарадник

1996-2013. Зуботехничка школа, Београд, педагог- стручни сарадник

2003-2012. Министарство просвете Републике Србије, Зуботехничка школа, саветник за развојне промене, педагошки саветник

2013-2019. Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, предавач (2013), професор струковних студија (2016)

2019- даље- Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, Одсек Алексинац, професор струковних студија

Допунски рад:

2016-2019.- Висока здравствена школа струковних студија, Београд

2021-22.- Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре- Сирмијум, Сремска Митровица

2021-22, 23.- Академија техничко-уметничких струковних студија Београд Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Предмети:

Методика васпитно- образовног рада 1 – трећи семестар ОСС

Методика васпитно- образовног рада 2 – четврти семестар ОСС

Методика припремног предшколског програма – други семестар ССС

Стратегије васпитно-образовног рада – први семестар МСС

Васпитање деце раног узраста – други семестар ОСС

Методика васпитања и образовања кроз игру- четврти семестар ОСС

Иновативни модели у настави- други семестар МСС (акредитација)

Сарадња породице и вртића- трећи семестар ОСС

Дидактика – трећи семестар МСС


Референце


Kravarušić, V. (2021). Factors of professional activity of educators in pedagogical practice, International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 9(3), 385-398. UDK: 373.2(497.11)37.091.12:005.963(497.11) doi: 10.23947/2334-8496-2021-9-3-385-398 ISSN 2334-8496 (Online) ISSN 2334-847X COBISS.SR-ID 199383052 (M 24/51, ERIH PLUS)

Краварушић, В. (2010): Реформа средњег стручног образовања: о наставном плану и програму огледа. Настава и васпитање бр. 4, 632 – 646. UDK – 371.5 (37.014), ISSN 0547 – 3330, COBISS.SR-ID 6026754. (M 24)

Краварушић, В. (2005): Могући вид професионалног усавршавања наставника средњих стручних школа. Настава и васпитање, бр. 4-5, 464 – 482. UDK – 371.14, YU ISSN 0547 - 3330. (M 51)

Краварушић, В. (2003): Циљ и задаци васпитања у Србији. Настава и васпитање, бр.5, 509 – 528. UDK - 37.014.3(497.11); 37.017, YU ISSN 0547 - 3330. (M 51)

Краварушић, В. (2003): О оцењивању - допринос реформи. Настава и васпитање бр. 2 – 3, 222 -238. UDK - 371.26, YU ISSN 0547 - 3330. (M 51)

Краварушић, В. (2016): Партиципација деце у активностима предшколске установе – перцепција студената. Нови Сад: Педагошка стварност бр. 3, 513 – 527. UDK 373.211.24:342.726-053.4 BIBLID 0553-4569,62 (2016), 3, p.513-527. ISSN 0553-4569 COBISS.RS-ID 3883522. (М 52)

Краварушић, В. (2018). Партиципација студената у евалуацији квалитета образовно-васпитног процеса у високошколској установи. Нови Сад: Педагошка стварност LXIII, 1 (2017), 64-77. UDK 378.147:001.818-057.875 BIBLID 0553–4569, 63 (2017), 1, p. 64–77. doi: 10.19090/ps.2017.1.64-77, UDK 37 ISSN 0553-4569, ISSN 0553-4569, COBISS.SR-ID 3883522 (М 52)

Краварушић, В. (2020). Ученици о партиципацији у средњој школи. Учење и настава. г. VI, бр.1, 63-74. УДК 37(497.11) (М 53)

Kravarušić, V. (2021). Činioci razvijanja interesovanja za nastavne predmete iz perspektive učenika. Reflexia, 1 (1), 1-12. https://doi.org/10.32591/refl.2021.0101.01001k 

( M 54)

Краварушић, В. (2019). Естетско васпитање у предшколској установи. Зборник сажетака. Међународни научни скуп Традиционално и савремено у уметности и образовању. 8-10 новембар 2019. Косовска Митровица. Факултет уметности Универзитета у Приштин, Звечан - Косовска Митровица. Уредници Драгана Цицовић Сарајлић, Петар Илић. 60-63. Зборник радова у припреми. 371(048)7(048)37.036(048) ISBN 978-86-83113-41-5 COBISS.SR-ID 280686348 (М 14)

Краварушић, В. (2018). Евалуација рада наставника у функцији евалуације рада васпитача. Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности: Бугарска, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 43-57.ISBN 978-619-208-140-9 (М 14)

Краварушић, В. (2009): Улога педагога у управљању конфликтима у школи. Магистарска теза. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. УДК 371.125. (M 42)

Краварушић, В. (2013): Улога педагога у управљању конфликтима у школи - приказ; О развијању ставова код адолесцената у оквиру средње школе (есеј); О евалуацији образовно-васпитног процеса (есеј). У монографији Теме из педагогије, уредник Саит Качапор. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 263 – 275. У UDK 37.01(082) 371(082), ISBN-978-86-80273-99-0, COBISS.SR-ID 199937292. (M 45)

Краварушић, В. (2011): Ставови ученика средње школе о партиципацији у образовно-васпитном раду. У зборнику Васпитање за хумане односе- проблеми и перспективе. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 213 – 223. UDK –37.062, ISBN 978-86-7379-233-0, COBISS.SR-ID 188518412. (M 45)

Краварушић, В. (2007): Школски конфликти и социјализација младих. У зборнику Омладина Балкана између насиља и културе мира. Униврзитет у Нишу, Филозофски факултет, департман за педагогију, Центар за социолошка истраживања, 153 -170. UDK 37.064 : 159.923.5-057.874, ISBN 978-86-7379-135-7, COBISS.SR-ID 141667852. (M 45)

Kravarušić, V. (2021). Teacher‘s Competence in the Function of Students‚ Incentives to Participation in Teaching. НАСТАВНИЧЕСТВОТО: КЛАСИЧНОСТ И МОДЕРНОСТ. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново. Научно-практическата конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“30.10.2020 г. във Филиал Враца. 45-57. ISBN 978-619-208-246-8  (М 33)

Краварушић, В. (2020). Примена пројектног приступа у предшколској установи (година прва). (Ур. Грујић, Т.). Интегрисани приступ у раду са предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне заштите. Тематски зборник (е-зборник) са Прве научно-стручне конференције са међународним учешћем. Кикинда, 15–16. мај 2020. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Република Србија, 163-175. УДК-373.2 ISBN 978-86-85625-59-6 COBISS.SR-ID 50232841 (М 33)

Краварушић, В. (2013): О васпитној улози школског система данас. У зборнику Наше стварање 13. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 309 – 317. UDK 37.017(497.11)“20“, ISBN 978-86-7746-424-0, COBISS.SR-ID 204332300. (M 33)

Краварушић, В. (2012): Ставови ученика о проевропским и националним вредностима. У зборнику Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности. Јагодина: Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Међународни научни скуп. Посебна издања научни скупови, књига 14, Том 2, 241 – 255. UDK 37.017.7 37.032, ISBN 978-86-7604-087-2, COBISS.SR-ID 195529996. (M 33)

Краварушић, В. (2007): Децентрализација у образовању – из школског угла. У зборнику Регионализам, нови друштвени оквир. Центар за регионалну политику, HANNS SEIDEL STIFTUNG, 145 – 154. ISBN 978-86-87231-00-9, COBISS.SR-ID 145353228. (M 33)

Краварушић, В. (2021). О процесу примене Основа програма предшколског васпитања и образовања из перспективе васпитача. Изазови примене Основа програма предшколског васпитања и образовања (ур.Јашовић, П.) Зборник радова са Шеснаесте конференције са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, бр. 20. Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Алексинац. УДК 373.2.016:373.2.011.3-051 ISBN 978-86-7746-864-4(Свен) COBISS.SR-ID 55106825 (М 63)

Краварушић, В. (2020). Ка професионализму у предшколској установи. Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста. Зборник радова са Петнаесте конференције са међународним учешћем Васпитач у 21. веку, бр. 19. Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Алексинац. 111-117. УДК 371.13/.14+37.018.48]:373.2-051 373.2.022(082) 37.015.311(082) 37.091.3(082) 37.018(082) 376.1-056.26/.36-053.2(082) ISBN 978-86-7746-798-2 COBISS.SR-ID 283638796 (М 63)

Краварушић, В. (2019). Утицај законских новина на васпитно-образовни рад у предшколској установи. Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања. Зборник радова са Четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, бр. 18, 99 – 111.

УДК 340.134(497.11)::373.23 ISBN 978-86-7746-755-5 COBISS.SR-ID 274587404 (М 63)

Краварушић, В. (2018): Како до партнерства деце и одраслих (васпитача)? Зборник радова са 13 конференције „Васпитач у 21. веку“, бр.17. Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, бр.17., 50 – 57. УДК 373.23.064.2:371.135 ISBN 978-86-7746-707-4 COBISS.SR.ID 259066892 (M 63)

Краварушић, В. (2017): Модел припреме за планирање и праћење реализације усмерене активности у предшколској установи. Зборник радова са 12 конференције „Васпитач у 21. веку“: Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, бр.16, 20 - 28. UDK 373.2.016 ISBN 978-86-7746-643-5 COBISS.SR-ID 229515276 (M 63)

Краварушић, В. (2014): Ставови будућих васпитача о демократским вредностима. У зборнику Наше стварање 14. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 372 – 380. UDK 371.136-057.87:(321.7+342.7-053.2(047.31), ISBN 978-86-7746-506-3, COBISS.SR-ID 212860904. (M 63)

Краварушић, В. (2016): Домети и ограничења партиципације ученика у остваривању општих исхода образовно-васпитног процеса у средњој школи. Докторска дисертација. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, научна област педагошке науке. UDK 371.12 (796.087).

Доступна на http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/4538 (М 70)

Приручник

Вуњак, В., Краварушић, В., Вуњак, Н. (2020): Морфологија зуба Радна свеска. Београд: Завод за уџбенике, пето издање. UDK 37.016: 611.314 (075.3)(076) ) ISBN 978- 86- 17- 20391-5 COBISS.SR-ID 21310217Референце

др Весна Краварушић слика

др Весна Краварушић

Kабинет:

Eлектронска пошта: vesna.kljajic@gmail.com

Консултације
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00