Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дидактика Шифра: 317217 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Усвајање основних дидактичких знања (развијање елементарне дидактикчке способности за разумевање суштине циља и задатака наставе и образовања). Оспособљавање за курикуларно обликовање садржаја, исхода образовања, за адекватнији избор и стваралачку употребу наставних метода, облика, дидактичких медија, стратегија у процесу планирања, реализације и евалуације наставног процеса.
Исход: Стечена знања (декларативна и процедурална) и развијене способности за примену дидактичких законитости, принципа и правила у настави школских предмета и интегративних тема.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Дидактика у систему педагошких наука. Појам и суштина наставе.
 2. Историјски развој наставе.
 3. Поимање васпитања и образовања у процесу наставе.
 4. Појам и структура образовања (знање – врсте и нивои знања, вештине, навике, способности). Процес сазнања у настави.
 5. Курикуларни приступ настави. Циљеви и исходи васпитања и образовања у условима наставе.
 6. Оперативни задаци наставе.
 7. Таксономија наставних циљева и задатака.
 8. Етапе наставног процеса – припремање или увођење ученика за рад, обрада садржаја, вежбање, понављање, вредновање.
 9. Типологија и етапе наставног часа. Артикулација наставе.Облици наставног рада – фронтални, групни, индивидуални, тандемски.
 10. Методе наставног рада (монолошка, дијалошка, метода илустративних радова, метода демонстрације, практични и лабораторијски радови, читање и рад на тексту; дидактичке игре, радионице и др.).
 11. Наставна средства и дидактички медији.Дидактички принципи и њихова имплементација у настави.
 12. Дидактички модели наставе (индивидуализована, програмирана, проблемска, тимска, кооперативна, егземпларна, пројектна, рецептивна настава и настава путем открића).
 13. Планирање наставе и других облика васпитно-образовнограда – наставни план и програм; стратегијско и оперативно планирање наставе; тематско планирање наставе; припремање наставника за час.
 14. Оцењивање рада и постигнућа ученика – критеријуми, технике, грешке у оцењивању.
 15. Оцењивање дидактичке ефикасности часа и самоевалуација.
Практична настава:
Литература
 1. Вилотијевић, М., Дидактика 1, 2 и 3. Београд, Учитељски факултет (одабрана поглавља), 2000
 2. Ђорђевић, Ј., Трнавац, Н., Педагогија, Научна књига, Београд (II део-Дидактика), 2013
 3. Хавелка, Н., Ученик и наставник у образовном процесу, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 2000
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00