Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аналогна електроника Шифра: 110507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основних појмова електронике омогућује успешно праћење наставе.
Циљ: Стицање знања о аналогним електронским колима и системима, њиховим својствима и применама. Оспособљавање за анализу и пројектовање аналогних електронских кола.
Исход: Знање потребно за рад са лабораторијским инструментима. Познавање структуре и начина рада аналогних електронских кола. Знање потребно за рад са интегрисаним аналогним електронским колима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови (сигнали и системи).
 2. Основни елементи електронских кола (пасивни, активни), Функције аналогних електронских кола. Анализа у фреквенцијском домену.
 3. Линеарна аналогна електронска кола (појачавачи, филтри).
 4. Нелинеарна аналогна електронска кола (усмерачи, ограничавачи, компаратори, прекидачи).
 5. Примена повратне спреге у електронским колима. Операциони појачавачи, основни појмови, структура, карактеристике.
 6. Инвертујућа и неинвертујућаспрега операционог појачавача.
 7. Основна линеарна кола са операционим појачавачима (сабирач, појачавач разлике два напона, интегратори, диференцијатор, PD регулатор, PID регулатор).
 8. Активни филтриса операционим појачавачима. Осцилатори са операционим појачавачима.
 9. Извори напона са операционим појачавачима. Извори струје са операционим појачавачима.
 10. Нелинеарна кола са операционим појачавачима.
 11. Закључна разматрања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Мерни инструменти и лабораторијска опрема.
 2. Фреквенцијска карактеристика електронских кола.
 3. Операциони појачавачи.
 4. Статичке и динамичке карактеристике операционих појачавача.
 5. Активни филтри.
 6. Кола за померање фазе.
 7. Извори струје са операционим појачавачима.
 8. Стабилизатори једносмерног напона.
 9. Усмерачи и ограничавачи са операционим појачавачима.Компаратори.
Литература
 1. П. Бошњаковић, Аналогна електроника, ВИШЕР, Београд, 2012.
 2. П. Бошњаковић, Аналогна електроника, збирка задатака, ВЕТШ, Београд, 2005.
 3. С.Тешић, М. Васиљевић, Основи електронике, Грађевинска књига, 2000
 4. П. Бошњаковић, Б. Хаџибабић, Аналогна електроника, дигитална електроника, дигитална интегрисана електроника, приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2011.
 5. A. Sedra and K. Smith, Microelectronic Circuits,6 edition, Oxford University Press, 2009
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00