Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање квалитетом електричне енергије Шифра: 317106 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Основна знања из области електротехнике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Стицање теоријских и практичних знања у области квалитета електричне енергије.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да учествују у пројектима унапређења квалитета електричне енергије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Хармонијска изобличења струје и напона. Стандарди за контролу квалитета електричне енергије.
 2. Хармоници струје и напона трофазног потрошача везаног у троугао. Хармоници директног, инверзног и нултог редоследа.
 3. Ефекти хармоника струје и напона на губитке у нултом проводнику и у трансформаторима.
 4. Избор и дератинг енергетских трансформатора који напајају нелинеарне потрошаче.
 5. Технички и економски мотиви компензације реактивне снаге. Прорачун централне компензације.
 6. Виши хармоници у индустријским постројењима. трофазни енергетски претварачи, уређаји који користе електрични лук и уређаји са ефектом засићења.
 7. Компензација реактивне снаге асинхроног мотора. Профил реактивне снаге асинхроног мотора у функцији оптерећења. Појединачна (централна) компензација реактивне снаге асинхроног мотора.
 8. Динамичка компензација реактивне снаге. Напрезање кондензаторске батерије услед повишеног напона. Напрезање кондензаторске батерије услед виших хармоника.
 9. Паралелна резонанција. Серијска резонанција. Транзијенти струја и напона при укључењу кондензаторске батерије. Транзијенти струја и напона при искључењу кондензаторске батерије.
 10. Решења за сузбијање хармоника уз помоћ филтра виших хармоника. Редни и паралелни филтри. Филтерска постројења.
 11. Пасивни филтри. Шант пасивни филтер. Серијски пасивни филтер. . Високопропусни филтри
 12. Мерење виших хармоника у дистрибутивној мрежи.
 13. Обновљиви извори и квалитет електричне енергије. Утицај ветроелектрана на квалитет електричне енергије. Утицај фотонапонских система на основне показатеље квалитета електричне енергије.
 14. Опрема за мерење параметара квалитета електричне енергије.
Практична настава:
 1. Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Владимир Катић: Квалитет електричне енергије-виши хармоници, Монографија, Едиција „Техничке науке – Монографије, Бр.6, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2002.
 2. Милоје Костић: Повећање енергетске ефикасности електромотора у погонима, Електротехнички институт Никола Тесла 2010.
 3. R. Dugan, M. McGranaghan, S. Santoso and H. Beaty, Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, USA, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Презентација предмета (1) Предавања (18)

Мере квалитета електричне енергије(1)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Ефекти хармоника струја и напона (2)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Прорачун THD(3)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Ефекти хармоника струја и напона на обртне машине(4)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Ефекти хармоника напона и струја на трансформаторе(5)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Стандарди у КЕЕ (6)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Компензација I (8)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Мерење напона у СН мрежама(7)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Питања за први колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Пример 1 за Компензација (8)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Пример 2 за Компензација (8)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Први колоквијум из Управљања квалитетом електричне енергије

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Компензација II (9)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Паралелна и редна резонанца и редна пригушница (10)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Пасивни и активни филтри (11)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обновљиви извори и квалитет електричне енергије I (12)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обновљиви извори и квалитет електричне енергије II (13)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Питања за други колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00