Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Заштита животне средине Шифра: 181317 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним појмовима из заштите животне средине.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из области заштите животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Животна средина – појам, чиниоци (вода, ваздух, земљиште).
 2. Стање животне средине и препознавање проблема.
 3. Угрожавање животне средине. Извори загађења.
 4. Катастар загађивача, извора загађивања и загађујућих материја животне средине.
 5. Последице загађивања ваздуха, вода, земљишта и хране.
 6. Мере и активности у заштити животне средине. Превентивне мере.
 7. Транспорт и дисперзија загађујућих супстанци.
 8. Управљање удесима. Процена ризика.
 9. Мониторинг животне средине. Принципи и технике узимања узорака.
 10. Управљање животном средином. Интеракција човек- животна средина.
 11. Систем заштите животне средине.
 12. Међународни и национални правни оквир и сарадња у области заштите животне средине.
 13. Заштита животне средине и енергетика- извори загађења, енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије.
 14. Оплемењивање животне средине.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Š. Đarmati, D. Veselinović, I. Gržetić, D. Marković, Životna sredina i njena zaštita I, Fakultet za primenjenu ekologiju,Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008.
 2. R. Sokolović, S. Sokolović: “Inženjerstvo u zaštiti životne sredine”, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00