Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Производња енергије из отпада Шифра: 181217 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућава успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са појмовима коришћења отпада у енергетске сврхе.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да пројектују и одржавају погоне у ТЕ-ТО на комунални отпад.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод; Врсте отпада. Опште карактеристике отпада.
 2. Отпадна енергије као обновљив извор енергије.
 3. Директно искоришћење топлотне енергије спаљивањем сагоривих елемената из отпада
 4. Коришћење секундарних сировина рециклирањем и производња нових производа
 5. Савремене технологије одлагања комуналног отпада.
 6. Физичко – хемијска конверзија енергије отпада у гориво отпада - RDF фракција.
 7. Био – хемијска конверзија енергија отпада у електричну енергију.
 8. Термо – хемијска конверзија енергије отпада у топлотну енергију.
 9. Анализа емисије штетних гасова у околину при конверзији енергије отпада у електричну (топлотну) енергију
 10. Коришћење комуналног отпада у енергетске сврхе.
 11. Пројектовање термоелектране – топлане (ТЕ –ТО) на комунални отпад.
 12. Техничко – економска анализа (ТЕ –ТО) на комунални отпад.
 13. Избор локације за инсталацију (ТЕ –ТО) на комунални отпад. Перспективе за инсталацију (ТЕ –ТО) на комунални отпад у Републици Србији.
 14. Примери постројења за добијање енергије из отпада.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. Н.Почуча, Биомаса еколошки ефекти примене, АГМ књига, Београд 2015.
 2. S. Stucki, C. Ludwig, S. Hellweg, Municipla Solid Waste Management: Strategies and Technologies for Sustainable Solutions, Springer – Verlag Berlin Heidelberg, 2013.
 3. Статистика отпада и управљање отпадом у Републици Србији, 2008–2010, Републички Завод за статистику, Београд, 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00