Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електране и разводна постројења Шифра: 120807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: нема
Циљ: Упознавање са конструкцијом, пројектовањем и експлоатацијом разводних постројења (РП) и упознавање са производњом електричне енергије, хидроелектранама и термоелектранама.
Исход: Студенти ће бити оспособљени правилно рукују расклопном опремом у постројењима, да пројектују разводна постројења и учествују у експлоатацији и одржавању разводних постројења и електрана.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у високонапонска постројења – задаци, подела, типови.
 2. Струје кратких спојева
 3. Елементи трансформаторских станица – сабирнице, прекидачи, склопке, растављачи, земљоспојници.
 4. Елементи ТС –пригушнице, енергетски и мерни трансформатори, осигурачи.
 5. Шеме главних струјних кола.
 6. Манипулације у постројењима.
 7. Помоћна струјна кола – управљање, сигнализација и заштита.
 8. Изведба расклопних постројења – на отвореном, унутрашња, металом оклопљена, SF6 гасом изолов.
 9. Заштита ВН постројења од пренапона – одводници и штапне хватаљке.
 10. Безбедност на раду у високонапонским постројењима.
 11. Уземљење високонапонских постројења и уземљивачи.
 12. Примери дистрибутивних трансформаторских станица.
 13. Производња електричне енергије.
 14. Хидроелектране – снага, типови ХЕ, врсте и избор турбина.
 15. Термоелектране – технолошка шема, сопствена потрошња и карактеристични радни режими ТЕ.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања кроз нумеричке примере, презентације и екскурзију.
Литература
 1. Ј.Нахман, В. Мијаиловић, друго издање, Разводна постројења, Академска мисао, Београд, 2015.
 2. Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Д. Саламон, Разводна постројења - збирка решених задатака са прилозима, Академска мисао, 2012.
 3. M. Ђурић,Ж.Ђуришић, А. Чукарић, Електране, КИЗ центар, Београд, 2014.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00