Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дигиталне мултимедије Шифра: 150107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Упознавање са основама и технологијама обраде текста, аудиа, слике и видеа и анимације и спајања у мултимедијско дело - производ.
Исход: Студент ће бити оспособљен за обједињавање мултимедијалног садржаја у мултимедијско дело.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Дигитални и мултимедијски појмови и терминологија, историјски и технолошки преглед мултимедијских дисциплина.
 2. Мултимедијски садржаји и форме, припрема једноставних материјала.
 3. Припрема, организација и израда једноставног ММ производа (текст, аудио, слика).
 4. Основе фотографије и обраде дигиталне слике. Формати и компресија.
 5. Основе фотомонтаже.
 6. Основе мултимедијског звука. Снимање шума и дијалога. Обрада дигиталног звука. Формати, снимање и компресија дигиталног аудио записа
 7. Основе припреме и обраде ММ текста. Основе типографије. Формати текста.
 8. Инфографикс, титловање и анимација текста у мултимедијском делу.
 9. Основе дигиталног видеа. Формати, снимање и компресија видео записа.
 10. Основе обраде и монтаже видео записа.
 11. Програми и поступци обраде, монтаже, размене и архивирања видео материјала.
 12. Анимација и компјутерска анимација у мултимедијском делу.
 13. Основе технологија дигиталног композита и колор корекције.
 14. Пројектна документација и драматургија мултимедијске презентације.
 15. Историјски и савремени аспекти мултимедија. Перспективе мултимедијског стваралаштва.
Практична настава:
 1. Упознавање и рад у програмима за обраду текста.
 2. Вежба: Текстуални и фотографски аутопортрет.
 3. Лабораторија: програм за обраду фотографија.
 4. Лабораторија: програм за израду ММ презентација.
 5. Вежба: Дизајн тростране личне мултимедијске презентације.
 6. Лабораторија: програм за обраду звука.
 7. Лабораторија: припрема ММ звука за завршну вежбу
 8. Лабораторија: дизајн ММ текста, типографске одреднице и анимација.
 9. Лабораторија: припрема дигиталне слике за завршну вежбу
 10. Лабораторија: припрема дигиталног видеа за заавршну вежбу.
 11. Лабораторија: монтажа појединачних АВ садржаја.
 12. Лабораторија: припрема и организација пројектне документације.
 13. Лабораторија: израда завршне мултимедијске презентације.
Литература
 1. А. Кајевић, Мултимедијска продукција, ВИШЕР 2015.
 2. Т.Vaughan, Multimedia: Making It Work, 8th Edition, McGraw-Hill, 2011.
 3. Т. Savage , К.Vogel, An Introduction to Digital Multimedia, Jones & Bartlett Learning, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
25
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
25
Усмени испит
25
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00