Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Виша математика Шифра: 100207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Виша математика
Циљ: Стицање потребних знања за праћење стручних предмета електротехничке струке, проширење математичког образовања, развијање стваралачког мишљења и стварање основе за разумевање квалитетних односа међу појавама.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да решавају сложеније математичке задатке и моћи да их примене у електротехничкој струци.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појам и особине парцијалних извода функција више променљивих.
 2. Локални екстреми функција више променљивих.
 3. Условни екстреми функција више променљивих.
 4. Најмања и највећа вредност функције више променљивих.
 5. Диференцијалне једначине првог реда: хомогена, линеaрна, Бернулијева
 6. Диференцијалне једначине другог реда.
 7. Први колоквијум.
 8. Лапласова трансформација.
 9. Бројни ред: основна својства и конвергенција.
 10. Критеријуми конвергенције за позитивне редове.
 11. Алтернативни ред. Степени ред и примена.
 12. Фуријеови редови и примене.
 13. Други колоквијум.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. А.Савић, С.Штрбац-Савић, Математика 2, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. А.Савић, С.Штрбац-Савић, И.Стефановић, Математика 2-приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2016.
 3. И.Ковачевић, З.Мишковић, А.Савић, Математика за инжењере, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, прво издање, ISBN 978-86-7982-023-5
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
25
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00