Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интернет маркетинг Шифра: 170917 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Нема.
Циљ: Циљ предмета је стицање основних знања и вештина из области Интернет маркетинга. Савладавање метода и техника које се користе у Интернет маркетингу и њихова примена у процесу управљања Интернет маркетингом.
Исход: Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да планирају, прате, реализују и врше контролу свих активности везаних за представљање предузећа на Интернету, као и прилагођавање предузећа потрошачима у смислу лаког проналажења и коришћења од стране корисника.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основе Интернет маркетинга;
 2. Модели пословног наступа на Интернету ;
 3. Интернет маркетинг план;
 4. Одређивање циљног тржишта на Интернету;
 5. Окружење на Интернету;
 6. Стратегије Интернет маркетинга;
 7. Технике и тактике Интернет маркетинга;
 8. Технике оптимизације за наступање на Интернету;
 9. Друштвени медији;
 10. Друштвене мреже;
 11. Мобилни маркетинг;
 12. Трендови у Интернет маркетинг.
Практична настава:
 1. Технологије Интернет маркетинга, Интернет маркетинг план, Google сервиси , Инсталација WordPress CMS-a, SEO – примери на WordPress-u. CRM, интеграција са WordPress-ом, Примена Google и сервиса друштвених мрежа, Интернет рекламирање, Одбрана радова.
Литература
 1. Rakić B., Rakić M. (2015) Digitalni marketing - integrisani pristup digitalnim marketinškim aktivnostima: monografija, Zavod za udžbenike, Beograd.
 2. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., & Johnston, K. (2006). Internet Marketing Strategy, Implementation and Practice. England: Pearson Education Limited.
 3. Miletsky J. I. (2010), Principles of Internet Marketing: New Tools and Methods for Web Developers, Boston, MA: Course Technology, Cengage Learning.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
20
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (12) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099