Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Базе података Шифра: 150407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета je упознавање студената са базама података и основним техникама пројектовања база података и апликација у информационим системима, и постављање упита употребом SQL програмског језика. Решавање конкретних проблема употребом система за управљање базама података.
Исход: Студенти су оспособљени да самостално пројектују једноставне базе података и апликације и постављају сложене упите над више табела.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Преглед и развој база података.
 2. Системи база података.
 3. Модели података.
 4. Основе упитних језика
 5. Релациона алгебра.
 6. Упитни језик SQL.
 7. Упити са израчунатим вредностима и употреба агрегатних функција.
 8. Акциони упити.
 9. Преглед првог дела градива
 10. Пројектовање релационих база података.
 11. Нормалне форме: 1НФ, 2НФ, 3НФ, Бојс-Кодова НФ
 12. Основе МОВ, појам објекта, слаби објекти, везни објекти.
 13. Физичко пројектовање база података.
 14. Организација података ANSI SPARC
 15. Преглед другог дела градива
Практична настава:
 1. Креирање база података, дефинисање атрибута и задавање својстава пољима
 2. Избор примарног кључа, преузимање и повезивање табела из других база и унос података
 3. Рад са табелама, преглед података у табеларном приказу и повезивање табела (релације између табела).
 4. Израда упита.
 5. Упити над више табела и угњеждени упити.
 6. Обрасци, израда, измена.
 7. Употреба образаца у манипулисању подацима.
 8. Извештаји израда, измена.
 9. Извештаји за приказ података из табела или на бази упита и приказивање израчунатих величина
 10. Креирање апликације.
Литература
 1. A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts
 2. H.G.Molina, J.D.Ullman, J.Widom,Database Systems: The Complete Book
 3. S. R.Popović, M. Milosavljević, SQL programiranje
 4. Материјал са предавања и вежби
 5. G.Dimić, M.Pejanović, A.Ivanović, M.Maljković, Baze podataka, Priručnik za laboratorijske vežbe, ATUSS 2022
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 0
Други облици наставе: 2
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
90
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00