Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Видео продукција Шифра: 161907 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Циљ предмета је je упознавање процеса видео продукције и оспособљавање полазника да препознају међузависност технолошких и уметничких потреба у производњи аудиовизуелних форми.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да ефикасно и са разумевањем технолошких и уметничких аспеката учествују у раду екипе видео продукције.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Форме видео израза
 2. Историја и технологија филма и видеа.
 3. Развој телевизије, електронских и дигиталних медија
 4. Граматика филмског и телевизијског језика (1. део)
 5. Граматика филмског и телевизијског језика (2. део)
 6. Филмски и телевизијски родови и жанрови.
 7. Увод у анализу видео форми.
 8. Екипа видео продукције.
 9. Основе видео технологије.
 10. Препродукција и превизуелизација аудиовизуелног дела.
 11. Продукција аудиовизуелног дела. Снимање (камера, осветљење, звук)
 12. Технике снимања. Визуелно и дигитално приповедање.
 13. Постпродукција аудиовизуелног дела.
 14. Звук у видео продукцији.
 15. Видео продукција и нови медији. Интерактивност. Дигитална уметност.
Практична настава:
 1. Практична настава обухвата процес нелинеарне видео монтаже, корекције боја и финалним форматима за репродукцију у софтверима за нелинеарну монтажу Adobe Premiere Pro и Apple Final Cut Pro, као и пратећих наменских софтвера за корекцију боја и композитинг. Препродукицја, продукција и постпродукција аудиовизуелне форме.
Литература
 1. Група аутора, Лексикон филмских и ТВ појмова, Универзитет уметности, Београд 1997
 2. G. Millerson, Jim Owens Video Production Handbook, Focal Press, 2008
 3. B. Long, Sonja Schenk, Digital Filmmaking Handbook, Charles River Media, 2014
 4. D. Stump, Digital Cinematography, Focal Press 2014
 5. D.Dimčić, V.Cerić, Priručnik iz video montaže, ВИШЕР Београд 2018
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
25
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00