Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Наставно - стручно веће

Наставно-стручно веће је највиши стручни орган Школе. Наставно-стручно веће (даље: Веће) чине сви наставници (у звању професора струковних студија, вишег предавача, предавача, наставника страног језика и наставника вештина), који су у Школи у радном односу (имају закључен уговор о раду са Школом). Чланови Већа су и сарадници у звању асистента и асистента са докторатом. Асистенти и асистенти са докторатом не учествују у гласању за избор у наставничка звања.

При расправљању и одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Већа и његовим стручним телима учествују представници студената, које делегира Студенски парламент.  Када се расправља и одлучује наведеним питањима, представници студената чине 20% чланова Већа, односно 20% чланова стручних тела које формира Веће.

Већем председава директор Школе или лице које директор Школе овласти. Начин рада и одлучивања Наставно-стручног већа уређује се Статутом Школе и Пословником о раду Наставно-стручног већа.

Веће доноси своје одлуке већином гласова укупног броја чланова који присуствују седници Већа, уколико Статутом или Пословником није другачије одређено. Кворум за одржавање седнице Већа постоји уколико седници присуствује већина од укупног броја чланова Већа.

Веће, по потреби, може формирати стручна тела ради разматрања одређених питања о којима одлучује Веће.

Надлежности Наставно-стручног већа:

 • утврђује предлог Статута Школе и предлоге његових измена и допуна и прослеђује их Савету Школе на одлучивање; 
 • доставља Савету Школе мишљење о кандидатима који су конкурисали за избор директора Школе;
 • предлаже Савету Школе доношење одлуке о образовању или укидању посебне организационе јединице или посебног правног лица из члана 4. ставови 9. и 10. Статута Школе, предлаже Савету Школе лица за именовање у органе управљања, односно за представнике у органима управљања правних лица чији је оснивач Школа;
 • утврђује листу ужих стручних области које се изучавају у Школи на предлог Радне групе за акредитацију;
 • усваја измене наставних планова постојећих студијских програма и наставне планове за нове студијске програме, на предлог Радне групе за акредитацију;
 • предлаже Савету Школе формирање нових студијских програма, односно број и назив студијских програма за наредну акредитацију;
 • доноси одлуку о укидању студијског програма на предлог директора Школе или Савета Школе;
 • предлаже Савету Школе финансијски план Школе, извештај о пословању и годишњи обрачун, план коришћења средстава за инвестиције, самостално или одређивањем лица, стручне службе или другог тела Школе, који ће вршити формулисање и предлагање Савету Школе доношење аката набројаних у овој тачки;
 • предлаже директору Школе састав комисије за писање реферата за избор у наставничка звања;
 • врши избор у звања наставника и сарадника;
 • врши анализу квалитета наставе, ефикасности студирања и напредовања студената, прати и врши реформу студијских програма;
 • разматра приговоре и предлоге студената који се односе на квалитет образовног процеса и организацију и начин извођења наставе и изјашњава се о поднетим приговорима и предлозима;
 • доноси одлуке о признавању испита студентима и утврђује број ЕСПБ бодова по основу признатих испита;
 • даје сагласност на теме завршних, специјалистичких и мастер радова и формира комисије за одбрану завршних, специјалистичких и мастер радова студената;
 • утврђује програме образовања током читавог живота, кратке програме студија и студирања уз рад;
 • прати и унапређује наставни процес, разматра извештаје о реализацији наставе;
 • доноси одлуке којима се регулишу непредвиђене ситуације (аномалије) у реализацији наставног процеса, у циљу елиминсања или ублаживања негативних последница таквих аномалија у односу на квалитет наставе;
 • утврђује ангажовање наставника по предметима, на предлог Колегијума;
 • разматра и усваја предлоге директора Школе за одобравање учешћа наставника и сарадника на научним и стручним скуповима;
 • утврђује листу чланова за сваку организациону јединицу студијског програма, на предлог Колегијума;
 • усваја распоред часова наставе, на предлог директора Школе или лица које директор Школе одреди;
 • одлучује о питањима у вези издавачке делатности;
 • разматра питања уписа нових студената на студије, уписа студената на вишу годину студија;
 • утврђује предлог висине школарине и прослеђује га Савету Школе на усвајање;
 • доноси Кодекс професионалне етике;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим актима Школе.

Чланови Наставно-стручног већа су:

Професори

 1. др Александра Грујић, професор струковних студија,
 2. др Александар Гркић, професор струковних студија,
 3. др Ана Савић, професор струковних студија,
 4. др Борислав Ђорђевић, професор струковних студија,
 5. др Вера Петровић, професор струковних студија, председник Наставно-стручног већа,
 6. др Владимир Балтић, професор струковних студија,
 7. др Горан Дикић, професор струковних студија,
 8. др Градимир Вукчевић, професор струковних студија,
 9. др Драган Новковић, професор струковних студија,
 10. др Драгана Прокин, професор струковних студија,
 11. др Жељко Деспотовић, професор струковних студија,
 12. др Живорад Васић, професор струковних студија,
 13. др Зоран Ћировић, професор струковних студија,
 14. др Ивана Влајић-Наумовска, професор струковних студија,
 15. др Марина Кецман, професор струковних студија,
 16. др Милан Мијалковић, професор струковних студија,
 17. др Мирослав Лутовац, професор струковних студија,
 18. др Перица Штрбац, професор струковних студија,
 19. др Саша Стојковић, професор струковних студија,
 20. др Светлана Штрбац-Савић, професор струковних студија,
 21. др Славица Маринковић, професор струковних студија,
 22. др Слободанка Ђенић, професор струковних студија,
 23. др Соња Крстић, професор струковних студија,
 24. др Тренкић Бранимир, професор струковних студија.

Предавачи

 1. мр Александар Кајевић, предавач,
 2. др Амела Зековић, предавач,
 3. др Габријела Димић, предавач,
 4. др Емилија Кисић, предавач,
 5. др Ивана Милошевић, виши предавач,
 6. мр Јелена Митић, предавач,
 7. мр Милија Џекулић, предавач,
 8. др Милица Јевремовић, предавач,
 9. мр Милош Пејановић, предавач,
 10. др Немања Мачек, предавач,
 11. др Филип Пантелић, предавач.

Асистенти

 1. Александра Павловић, асистент,
 2. Биљана Бојичић, асистент,
 3. Вукман Кораћ, асистент,
 4. Слободан Драшковић, асистент,
 5. Марко Миливојчевић, асистент,
 6. Милан Ивезић, асистент,
 7. Милутин Нешић, асистент,
 8. Нада Сталетић, асистент,
 9. Тара Пешић, асистент,
 10. Чедомил Вишњић, асистент.

Чланови Наставно-стручног већа по функцији, без права гласања, су и секретар Школе Срђан Радисављевић и Марко Јокић, руководилац Службе за студентска и наставна питања.

Представници студената за учешће у раду Наставно-стручног већа, именовани од стране Студентског парламента, су:

 1. Гордана Вукмировић,
 2. Драган Усејновски,
 3. Ђорђе Стокић,
 4. Иван Палијан,
 5. Јована Стојановић,
 6. Лазар Осмокровић,
 7. Миљана Радосављевић,
 8. Ненад Дрекаловић,
 9. Никола Лазаревић,
 10. Никола Радић,
 11. Предраг Младеновић,
 12. Софија Атанацковић.

Реферати и извештаји

© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099