Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Долорис Бешић-Вукашиновић

Образовање

 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Англистика []
 • Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, []
 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, []

Биографија

                Др Долорис Ц. Бешић-Вукашиновић, професор енглеског језика и књижевности, рођена је 27. 1. 1984. године у Руми.

                Основну школу, као и Филолошку гимназију завршила је у Београду.

Образовање:

 • Дипломирала је 2011. године на Kатедри за англистику Филолошког факултета у Београду, Универзитета у Београду, као редован студент на Kатедри за енглески језик и књижевност и тиме стекла звање професор енглеског језика и књижевности.
 • За време основних студија била је на стручном усавршавању у Лондону, где је похађала St Giles College, London, Highgate.
 • Након завршених основних студија, уписује мастер студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду.  Дипломирала је 2012. године одбраном мастер рада на тему "Communicative Competence And Development of Speech Acts Performed by Young Children“   под менторством проф. др Иване Трбојевић и тиме стекла звање мастер професор језика и књижевности.
 • Докторирала је 2021. на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул језик, на теми „Утицај примене информационо-комуникационих технологија у настави на усвајање стручног вокабулара енглеског језика на академском нивоу и мотивацију студената за учење енглеског језика“, под менторством проф. др Ненада Томовића и проф. др Маје Савић, и тиме стекла звање доктор наука – филолошке науке.

                    Научна област: Примењена лингвистика, психологија.

                    Ужа научна област: Методика наставе енглеског језика, педагошка психологија.

Развој каријере:

 • Радно искуство у образовању, др Долорис Бешић-Вукашиновић започела је 2007. године као професор енглеског језика у школи Cambridge Academy School, Београд.
 • Од 2008. до 2010. године радила је као профессор енглеског језика и заменица директора наставе у школи Britanicca School, Београд.
 • Након тога, од 2011. до 2012. године радила је као професор енглеског језика у школи Memphis School,  Београд.
 • Др Долорис Бешић-Вукашиновић, дана 23. 2. 2012. године, изабрана је у звање наставника страног језика на Факултету за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду, Алфа Универзитет у Београду.
 • Др Долорис Бешић-Вукашиновић је 26. 2. 2017. године изабрана у звање наставника страног језика на Факултету за пословне студије и право, Универзитет Унион – „Никола Тесла“ у Београду, а након тога у звање доцента 1. 3. 2022. године.
 • Тренутно је запослена у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, АТУСС Београд у звању предавача.
 • Од 2007. године до данас врши припрему ученика за полагање  међународних испита (IELTS Academic & IELTS General - IELTS Exam Trainer) и других међународних испита (широк спектар Kембриџ испита: општи енглески, пословни енглески и енглески за децу).
 • Током своје каријере сарађивала је са бројним министарствима Владе Републике Србије, као и домаћим компанијама.
 • Kао певодилац научних и стручних радова за потребе међународних конференција ЛЕМиМА и АНТиМ радила је од 2012 до 2023. године.
 • Радила је као симултани преводилац на међународним научним скуповима у организацији Факултета за пословне студије и право од 2012. године до 2023. године.
 • Активно се бави лекторисањем књига и уџбеника и преводом научних радова.
 • Активно узима учешће у комисијама за одбрану завршних радова и избор у звање наставника.

Усавршавања:

 • Wебинар "Assessment of Students' Learning", Profformance + Project team, 2023. 
 • „Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика“, Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА, Београд, онлајн семинар, 2021.
 • „Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom“,  Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА, Београд, онлајн семинар, 2021.
 • Национални институти културе Европске Уније (ЕУНИЦ) - Kонференција о мултилингвализму поводом Европског дана језика, Филолошки факултет, Београд, 2015.
 • Европски дан језика - конференција намењена развијању компетенција наставника страног језика, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд, 26. септембар 2013. године.

Научно-истраживачки рад:

        Др Долорис Бешић-Вукашиновић је значајан део свог укупног ангажовања усмерила на научно-истраживачку и стручну делатност, градећи свој научни, стручни и професионални профил на основама савремених, динамичних и развојних достигнућа у науци о страним језицима и бавећи се при томе ширим кругом питања која су комплементарна са областима које претежно изучава.

Научно-истраживачки рад фокусиран је на следеће области:

 • Методика наставе;
 • Енглески језик струке;
 • Савремене технологије у настави страних језика, електронско образовање и образовање на даљину;
 • Kогнитивна лингвистика;
 • Kонтактна лингвистика;
 • Kонтрастивна анализа;
 • Реторика и односи с јавношћу (маркетинг комуникација);
 • Менаџмент у образовању.

Kвалитет педагошког рада:

        Др Долорис Бешић-Вукашиновић припада групи позитивно оцењених професора од стране студената (просечна оцена 4,73). Сваке школске године иновира наставне програме и посебно развија интерактивни приступ настави са циљем унапређења комуникативне компетенције студената.

        Др Долорис Бешић-Вукашиновић, у свом наставно-педагошком раду активно примењује комбинације различитих метода сходно захтевима и циљевима интерактивне наставе: аудиолингвалне методе, методе функционално-појмовног приступа, монолошка, дијалошка, метода читања и рада на тексту, као и методе критичког размишљања, са посебним акцентом на комуникативној методи извођења наставе, уз стално подстицање креативности и даљег стручног усавршавања и развоја професионалне каријере студента. Kада је реч о техникама које се користе у настави најчешће су то читање наглас и у себи, постављање питања и одговарање пуним реченицама у сврхе увежбавања граматике и вокабулара, самоисправљање (self-correction), контролисана конверзација, попуњавање празнина, писање пасуса, језичке игре и играње улога. Што се тиче облика рада практикује се фронтални облик рада, рад са целим одељењем, рад са групама, рад у паровима и индивидуални рад.

        Постигнутим резултатима у области страних језика, као и у практичном вођењу наставног процеса др Долорис Бешић-Вукашиновић је значајно допринела, а и тренутно доприноси афирмацији нових научних и стручних сазнања и приступа страном језику у функцији унапређења говорних вештина код студената.

        Члан је Удружења наставника енглеског језика (English Language Teacher Association – ELTA), а поред енглеског језика говори немачки и шпански језик.

              „Подучавање за мене није само професија, већ и одговорност која захтева велику посвећеност. Подучавање је за мене начин живота и радим то са страшћу.“

                                                                                                                                                                                                               Проф. др Долорис Бешић-Вукашиновић


Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Bešić-Vukašinović, D. and Bešić, S. (2023). The Potential of ICT Tools for Achieving Better Achievement in Learning English for Specific Purposes in the Context of Hybrid Learning, Journal of Research, Innovation, and Technologies, Volume II, 1(3), 57-69. https://doi.org/10.57017/jorit.v2.1(3).05  

 2. Bešić-Vukašinović, D.: Figures of Speech in Practice, The phenomenon of tropes in newspaper headlines, International Journal of Еconomics and Law, University Union - „Nikola Tesla“, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Volume 11, 2021. pg. 9-23, http://economicsandlaw.org/. 

Научни рад на међународној конференцији

 1. Bešić-Vukašinović D., Perić N., Holocaust in British Society and Media, X Scientific Conference with International Participation - Suffering of Serbs, Jews, Roma and Others in the Former Yugoslavia, Belgrade 27 January 2023., Faculty of Business Studies and Law & Faculty of Information Technologies and Engineering University "Union - Nikola Tesla", Belgrade and Institute for Serbian Culture Pristina – Leposavić, ISBN 978-86-6102-110-7

 2. Bešić Cariša, Đorđević Dejan, Doloris Bešić Vukašinović, Bešić Snežana, Sustainable business and market changes, XXIV International Conference: New technologies functions for sustainable development of traffic, ecology, logistics, and polytechnics, International University Travnik, 27-28 Maj 2022., Aleja Konzula-Maljanac bb, Travnik, Bosnia and Herzegovina, ISSN: 2490-2268.

 3. Bešić C., Đorđević D., Bešić Vukašinović D., Bešić S., The Challeges of the Global Economy and Improvement of Modern Business, XXIII Međunarodna konferencija: „Otpornost ekonomije, prava i medija u uslovima neizvjesnosti globalno i regionalno sa posebnim osvrtom na zemlje zapadnog Balkana“, 17-18.12.2021., Internacionalni univerzitet, Travnik, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova, Pozivno pismo broj 01-08-113-01/21 od 04.12.2021. godine.

 4. Bešić, S., Đorđević, D., Bešić C., Velisavljević, J., Bešić-Vukašinović, D., Uspostavljanje modela za primenu atributa marketinga koji determinišu konkurentnost domaćih preduzeća, 7. Međunarodni naučni skup: „Nauka i praksa poslovnih studija“, 25.10.2019. godine, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Univerzitet za poslovne studije, Zbornik radova, str. 69-81, ISBN: 978-99955-95-09-8, COBISS.RS-ID 6710552, UDC: 502.131.1:005.21, DOI: 10.7251/NPPS1705480P, JEL klasifikacija: G30, М21

 5. Cariša Bešić, Dejan Đorđević, Doloris Bešić-Vukašinović, Milena Stanisavljević, Konkurentnost u zemljama u tranziciji – ispoljene i buduće tendencije, Proceedings X International Conference Legal and Economic Aspects of the Integration Proces of Southeast Europe to the EU With Special Emphasis on Bosnia and Herzegovina, 18-19. December 2014., Vlašić, International University Travnik, pg. 40-47, ISSN: 2232-8804.

 6. Dejan Đorđević, Cariša Bešić, Doloris Bešić, Snežana Bešić, Global Competition Challenges, 3rd International Conference „Application of New Technologies in Management“, ANTiM 2012., ALFA University (Faculty for Edication of the Executives and Faculty for Strategic end Operational Management), Belgrade, Serbia, 19-21. april 2012. godine, pg. 206-210, ISBN 978-86-87333-35-2 (isbn iz kataloga na cobiss/opac).

 7. Bešić C., Đorđević D., Bešić-Vukašinović D., Bešić S., The Analysis of Aspects of Competitiveness of Domestic Enterprises, IV International Conference Application od New Technologies in Management, ANTIM 2014, 24-26 April 2014., FSOM, Belgrade, pg. 177-183., ISBN: 978-86-87333-40-6.

Научни рад у домаћем часопису

 1. Bešić-Vukašinović, D.; Mutavdžić T., (2023). Tipologija i klasifikacija anglicizama u srpskom jeziku, Godišnjak FPSP, godina 1, broj 1. ISSN 3009-2019 (Online), UDC 811.163.41’373.45

 2. Bešić-Vukašinović D., Radovanović V., Bešić S., Bešić C., Certain Aspects of Quality in Education Management, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Zrenjanin, Vol. 5, No. 2, 2015., pg. 108-111.

 3. Đervida-Lekanić R., Bešić C., Bešić-Vukašinović D., Bešić S., The Analysis of Public Relations Role in Improving Corporate Social Responsibility, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Zrenjanin, Vol. 6, No. 1/2016, pg. 54-61.

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Bešić-Vukašinović, D., Vasev, B.: Teaching Business English Idioms to Learners of EFL, U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union – „Nikola Tesla“: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union – „Nikola Tesla“, 2021. Str. 293-311, graf. prikazi. ISBN 978-86-81088-93-7. [COBISS.SR-ID 41933577]

 2. Vasev, B. i Bešić-Vukašinović, D.: English classroom management, U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 3. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta Union – „Nikola Tesla“: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union – „Nikola Tesla“, 2021. Str. 407-421. ISBN 978-86-81088-95-1. [COBISS.SR-ID 45405961].

Практикум

 1. Mutavdžić T., Bešić-Vukašinović D., Krmpot V., Engleski jezik 3, Fakultet za poslovne studije i parvo Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, 2023. ISBN 978-86-6102-109-1

 2. Mutavdžić T., Bešić-Vukašinović D., Engleski jezik 1, Fakultet za poslovne studije i parvo Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, 2023. ISBN 978-86-6102-108-4

др Долорис Бешић-Вукашиновић слика

др Долорис Бешић-Вукашиновић

Kабинет: 004

Eлектронска пошта: doloris.besic-vukasinovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 10.00-12.00
 • Среда: 10.00-12.00
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00