Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Примењена акустика Шифра: 260511 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Упознавање студената са карактеристичним пољима акустике која се не проучавају у окциру основних студија као и начинима њихове примене у различим видовима човекове делатности.
Исход: Након положеног испита студент ће бити оспособљен да разуме и примени методе и принципе из различитих обласи акустике на решавање одређених практичних проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Музичка акустика: компаративна анализа музичке и техничке терминологије.
 2. Музичка акустика: анализа фреквенцијског спектра музичких инструмената.
 3. Музичка акустика: тоналне и дирекционе карактеристике музичких инструмената.
 4. Музичка акустика: динамичке карактеристикемузичких инструмената.
 5. Чуло слуха и психоакустички принципи.
 6. Мерне методе у психоакустици. Бинаурални звук.
 7. Примери практичне психоакустике у аудио пракси.
 8. ДМЛ звучници и синтеза звучног поља.
 9. Мониторинг и зонирање буке.
 10. Звучне баријере и њихова примена.
 11. Изолација од вибрација.
 12. Подводна акустика: ростирање звука у води.
 13. Подводни електроакустички претварачи.
 14. Основни принципи активне контроле буке и вибрација.
 15. Примери примене активне контроле буке и вибрација.
Практична настава:
 1. Практична настава прати садржај предавања.
Литература
 1. С. Крстић: Акустика музичких инструмената, ВИШЕР, Београд, 2009.
 2. D.M. Howard, J.A.S. Angus, Acoustics and Psychoacoustics, Focal Press, 2009.
 3. F.E. Toole, Sound Reproduction, Focal Press, 2008.
 4. C. H. Hansen, Understending Active Noise Reduction, Taylor and Francis, 2006.
 5. Меyer J.: Acoustics and The Performance of Music, Verlag Das Musikinstrument, Frankfurt, 2012..
 6. С. Крстић: Примењена акустика у електронској форми, ВИШЕР, Београд, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00