Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Примењена криптографија Шифра: 230611 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да се студенти упознају са основним аспектимапримене криптографских концепата и технологија у системима за заштиту података. Посебно пажња је посвећена проблемима који се јављају код имплементације метода и технологије за заштиту и пренос података.
Исход: Студенти су оспособљени за примену критографских техника за постизање мера заштите за податке који се чувају и/или преносе, разумеју методологију за размену и управљање кључевевима. Такође, студенти разумеју и могу да примене актуелне стандарде и добру праксу у областима криптографских технологија.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Концепти криптографије.
 2. Алгоритми за шифровање.
 3. Имплементације криптографских алгоритама.
 4. Сигуран канал.
 5. Генератори случајнихи псеудослучајних бројева.
 6. Размена кључева.
 7. Управљање кључевима.
 8. Криптолошка синхронизација.
 9. Појединачна и групна заштита.
 10. Примена криптографских модела.
 11. Стаднарди и најбоља пракса.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Ferguson, N. & Schneier, B., "Practical Cryptography", John Wiley & Sons, New York, 2003.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
45
Завршни испит
Поени
Писмени испит
45
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099