Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Архитектура и организација рачунара 2 Шифра: 130207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Проширивање основних знања о архитектури и организацији рачунара, софтверу и техникама програмирања.
Исход: Студенати треба да подигнну ниво поштег образовања из тема поменутих у циљу наставе, да прошире знања о принципима рада рачунара, организацији података, преводиоцима, оперативним системима, фазама превођења програма и добијања извршног програма.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Архитектура рачунарског система. Фон-нојманова, „CISC“ i „RISC“, Харвард-архитектура, (текућа трака, бит-слајс). Дистрибуирана обрада.
 2. Формати инструкција. Инструкције за пренос података и контролу тока извршавања програма.
 3. Потпрограми, обрада прекида. Начини адресирања.
 4. Улазно-излазни пренос података, ДМА, механизам прекида.
 5. Оцена брзине рачунара, број циклуса по инструкцији, учестаност такта.
 6. Архитектура једног постојећег микропроцесора. Проточна обрада, регистри, прекиди, адресни простор. Периферије и интерфејси.
 7. Системски софтвер. Програмски језици и преводиоци, пуњачи, повезивачи.
 8. Машински језик и асемблер, виши програски језици, појам компајлера и интерпретера.
 9. Програмирање у асемблеру, макроасемблер. Отклањање грешака.Технике програмирања микроконтролера.
 10. Структуре података, типови података, приступ подацима, кључ, адреса.
 11. Оперативни системи. Процеси, стања, промена стања, диспечер, планер.
 12. Управљање меморијом, партиције, преклапање, страничење, виртуелна меморија.
 13. RAID конфигурације.
 14. Пренос података у рачунарском систему. Симетрична и несиметрична веза. Протоколи за пренос података. Корекција грешке преноса.
 15. Стандарди за серијски и паралелни пренос података. EISA, PCI, AGP, SCSI, RS232C, RS485, USB, IEEE1394, CAN, I2C.
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају поједине практичне проблеме или дискутују о темама везаним за градиво. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/Computer Science Curricula 2013: CS2013 AR(Arcitecture and Organisation).
Литература
 1. С. Обрадовић Основи рачунарске технике, ВИШЕР,Београд, 2015.
 2. М. Мијалковић, Програмирање МCS196 серије микроконтролера, Виша електротехничка школа Београд 2001.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099