Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мобилне телекомуникације Шифра: 111207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основа телекомуникација
Циљ: Упознавање са напредним техникама и принципима у дигиталним телекомуникацијама са нагласком на техникама примењеним у мобилним телекомуникацијама.
Исход: Разумевање техника обраде сигнала у дигиталним телекомуникацијама, и упознавање са GSM и WCDMA стандардима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Историјат, услуге (сервиси), захтеви и технички изазови.
 2. Антене и пропагација електромагнетних таласа.
 3. Фединг и пропагација по више путања.
 4. Принципи ћелијских радио мрежа.
 5. Интерференција, капацитет система и интензитет саобраћаја.
 6. Модулације и демодулације: ASK,PSK, FSK, QAM.
 7. Колоквијум.
 8. Диверзити: временски, просторни, фреквенцијски.
 9. Заштитно кодовање: принципи, блок кодови, конволуциони кодови.
 10. Кодовање говора.
 11. Технике вишеструког приступа: FDMA, TDMA,CDMA,OFDM.
 12. GSM, WCDMA.
 13. LTE.
 14. Мобилно тржиште, развој, трендови, произвођачи телекомуникационе опреме, уређаји.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Дизајн и карактеристике антена.
 2. Модели комуникационих канала.
 3. Модулације и демодулације.
 4. Утицај канала на вероватноћу грешке.
 5. Диверзити.
 6. Заштитно кодовање.
 7. Кодовање говора.
 8. Системи са проширеним спектром.
 9. GSM.
Литература
 1. Мирослав Л. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд 2008.
 2. Шуњеварић Милан, Основи радио комуникација са радио техником, Студио Лине, Београд, 2004.
 3. Н. Госпић, И. Томић, Д. Поповић, Д. Богојевић, Разавој мобилних комуникација: од GSM до LTE, Саобраћајни факултет, 2010.
 4. Theodore S. Rappaport,Wireless Communications: Principles and Practice(2nd Edition), Prentice Hall, 2002
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00