Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Интерактивне мултимедије Шифра: 260411 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: нема
Циљ: Савладавање оснивних вештина из области 3D моделовања, текстурисања и рендеровања у Maya 3D програму.
Исход: Студенти ће имати прилику да савладају креирање и текстурисање 3D модела, поставе светла и припреме сцену за фотореалистичан и стилизован рендеринг
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Презентација полигоналних 3D објеката, основе моделовања, конструкција модела од основних примитивних облика.
 2. Представљање NURBS геометрије - криве и површине. Алатке за комплексно полигонално моделовање. Дизајн карактера и објеката.
 3. Полигонално моделовање комплекснијих објеката.
 4. Shader-и, материјали, текстуре. Атрибути.
 5. UVмапирање. Принципи, алатке.
 6. UV мапирање сложенијих објеката.
 7. Текстурисање полигоналних објеката. Креирање једноставне текстуре.
 8. Коришћење фотографија као основе за текстуре, креирање нових текстура.
 9. Колоквијум.
 10. Филмско светло. 3D светла - врсте и атрибути.
 11. 3D камере – врсте, атрибути,анимација.
 12. Рендеринг 1- финализације слике, Mayasoftware render, Mental Ray renderer, основе raytrace рендеринга, anti-aliasing, стандардни формати и резолуције.
 13. Рендеринг 2 – Mental Ray материјали, ambient occlusion, golbal illumination, final gathering
 14. Колоквијум.
 15. Рад на пројекту.
Практична настава:
 1. Геометрија, врсте - полигонални и NURBS објекти.
 2. Полигонално моделовање. Алатке.
 3. UV мапирање и креирање текстура.
 4. Светлa. Врсте, атрибути.
 5. Kамерe. Брсте, атрибути.
 6. Rендеровање.
Литература
 1. Даниел Ериџон, Граматика филмског језика, Универзитет Уметности, Београд,
 2. Nikola Tanhofer, Filmska fotografija, “Filmoteka 16”, Zagreb, 1981.
 3. Студентски културни центар, Београд, 1998.Alias/Wavefront, The Art of Maya, Syb, 2007.
 4. Polygonal modeling, Alias Systems, 2004.
 5. J. Birn, Digital Lighting And Rendering, New Riders, USA, 2000
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00