Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Функционални програмски језици Шифра: 250113 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Основни циљ предмета је да студент овлада решавањем програмерских задатака коришћењем парадигме функционалног програмирања у програмским језицима LispиPython.
Исход: Студент је оспособљен да решава програмерске задатке користећи парадигму функционалног програмирања коришћењем програмских језика LispиPython.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Парадигма функционалног програмирања.
 2. Функције, генератрои, итератори.
 3. Рад са колекцијама.
 4. Функције. Чиста функција.
 5. Коришћење ламбда функције.
 6. Израз, атом, симбол, примитиве, стрингови, поља.
 7. Коришћење речника, листа, н-торки и скупова.
 8. Функције мапирања, филтера и редукције.
 9. Клонирање итератора. Бесконачни и коначни итератори.
 10. Рекурзије и прототипови. Рекурзија и редукција.
 11. Паралелизам.
 12. Коришћење улаза, излаза и формата;
 13. Коришћење XML и Json формата података.
 14. Функционални приступ веб сервисима.
 15. Развој апликација у окружењу Django.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања решавањем задатака у рачунарској лабораторији.
Литература
 1. Весли Чан (Wesley J. Chun): Пајтон: програмирање апликација, Микро књига, Бeoгрaд, 2014.
 2. David S. Touretzky: Common Lisp: A Gentle Introduction to Symbolic Computation, Dover Publications, 2013.
 3. Steven Lott: Functional Python Programming, Packt Publishing, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00