Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Системи и технологије за емитовање сигнала Шифра: 317311 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: познавање основних појмова о телевизијским сигналима.
Циљ: Циљ предмета је упознавање са телевизијским и радио технологијама и сигналима у било ком формату за дистрибуцију и емитовање сигнала на различитим платформама.
Исход: Након завршеног курса студенти ће моћи да правилно користе технологије и уређаје за дигитално емитовање радио и ТВ сигнала у било ком формату и на било којој платформи.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Дигитални системи и технологије за пренос сигнала.
 2. Кодовање и мултиплексирање изворног сигнала.
 3. Транспортни стрим. Кодирање канала.
 4. Модулације за дигиталну телевизију.
 5. Примарни и секундарни дистрибуциони системи.
 6. Различите платформе за дистрибуцију и емитовање радио и телевизијског сигнала.
 7. Разумевање емисионог дистрибутивног ланца.
 8. Радио и телевизијски системи. Пријемне и предајне антене. Пропагација сигнала.
 9. Технологије за дистрибуцију и пренос сигнала преко DVB-C платформе. Пројектовање DVB-C система.
 10. Технологије за емитовање и пренос сигнала преко DVB-Т/Т2 платформе. Пројектовање DVB-Т/Т2 система.
 11. Технологије за емитовање и пренос сигнала преко DVB-S/S2 платформе. Пројектовање DVB-S/S2 система.
 12. Технологије за дигитално емитовање аудио сигнала (DAB).
 13. Технологије за дигитално емитовање мултимедијалних садржаја (DМB).
 14. Хибридна широкопојасна телевизија (HbbTV)
 15. Одређивање MER i BER параметара пре и после корекције грешке.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у потпуности прате теоретску наставу.
Литература
 1. Dusan Markovic „Terestička digitalna televizija, DVBT“, Akademska misao, Beograd, ISBN 978-86-7466-335-6
 2. J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms, Applications, Prentice Hall, Fourth Edition, 2007.
 3. J. Arnold, M. Frater, and M. Pickering „Digital Television“, Tehnology and Standandards, 2007.
 4. John Arnold, Michael Frater, Mark Pickering, Digital Television Technology and Standards, The University of New South Wales,ISBN 978-0-470-14783-2
 5. J. Whitaker, “Mastering digital television”, London, 2006.
 6. DVBT Standards, https://www.dvb.org/standards
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
20
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00