Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Компресија аудио и видео сигнала Шифра: 317301 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање основних појмова из дигиталне обраде сигнала.
Циљ: Савладавање принципа компресије видео и аудио сигнала и одговарајућих стандарда за њихову компресију. Стицање знања о практичним аспектима компресије, одговарајућим софтверима и форматима, као и последњим стандардима за компресију и њиховом применом у најсавременијим облицима комуникационих система.
Исход: Овладавање принципима у компресији видео и аудио сигнала као и овладавање основним и савременим стандардима кодовања уз савладавање њихових принципа и примене.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводна лекција. Садржај курса и организација. Мултимедијалне апликације и њихови захтеви за смештање и пренос.
 2. Видео и аудио основе: аналогна и дигитална репрезентација, људска перцепција.
 3. Компресија без губитака, основе теорије информација, Хафманово кодовање, аритметички кодови
 4. Предиктивне методе: DPCM, адаптивана DPCM, DM.
 5. Трансформационе методе: време, простор, фреквенцијски домен, DFT, DCT.
 6. Подопсежно и wavelet кодовање: принципи и примена у компресији аудио и видео сигнала
 7. Квантизација: униформна скаларна квантизација, неуниформна скаларна квантизација, векторска квантизација.
 8. Компензација покрета: вектори покрета и метода усклађивања блокова.
 9. Компресија смањењем редундансе: просторне, временске и статистичке..
 10. MPEG-1 стандард, MPEG-2 – телевизијски стандард (SDTV и HDTV), MPEG аудио стандард.
 11. H.261, H.262 и H.263 стандарди.
 12. MPEG-4 за мултимедијалне садржаје, H.264 AVC или MPEG-4 верзија 10 за DVB оIP и за DVB-H.
 13. 3D видео (MVC, SBS, FS кодовања).
 14. H.265 видео стандард.
 15. Компресија у реалном времену за видео streaming.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе обухватају рад у слободном софтверу FFMPEG који има велику едукативну и професионалну примену у снимању, обради и компресији видеа. Додатно, биће коришћен едукативни софтвер Image and Video Compression Learning Tool VcDemo, где је могуће подешавање параметара компресије, као што су предиктивне структуре у DPCM, величина блокова и организација групе слика. Лабораторијске вежбе ће укључити и дигитализацију и компресију аудио сигнала. Коначан део вежби биће H.265 видео кодовање коришћењем хардверског HEVC енкодера.
Литература
 1. A. Зековић, Лекције из Компресије аудио и видео сигнала, ВИШЕР, Београд, 2016.
 2. М. Поповић, Дигитална обрада слике, Академска мисао, Београд, 2006
 3. Video Coding Experts Group (VCEG) MPEG-x standards, (http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2013-2016/16/Pages/video/vceg.aspx).
 4. H.26x video standards, (http://mpeg.chiariglione.org/standards).
 5. P. Symes, Digital Video Compression, McGraw-Hill, 2004.
 6. V. Bhaskaran, K. Konstantinides, Image and Video Compression Standards: Algorithms and Architectures, Springer, 1997.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
25
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00