Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање електричног осветљења Шифра: 120111 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са техникама пројектовања и извођења електричног осветљења.
Исход: Студенти ће бити оспособљени за пројектовање и извођење електричног осветљења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Технички прописи за извођење електричног осветљења. Стандарди и препоруке.
 2. Светлост као физичка и чулна појава.
 3. Електрични извори светлости. Подела и принципи функционисања.
 4. Светиљке. Класификација, делови и фотометријски подаци.
 5. ЛЕД осветљење. Физички принципи и технологије.
 6. Фактори квалитета унутрашњег осветљења.
 7. Фотометријски прорачуни унутрашњег осветљења.
 8. Сценско осветљење. Осветљење за студијско снимање.
 9. Осветљење индустријских објеката. Нужно осветљење.
 10. Коловозне површине. Осветљење путева.
 11. Осветљење тунела.
 12. Рефлекторско осветљење.
 13. Осветљење спортских објеката.
 14. Пројектовање електричног осветљења помоћу рачунара.
 15. Системи за управљање електричним осветљењем, софтвери и уређаји.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања .
Литература
 1. М. Костић, Водич кроз свет технике осветљења, Minel-Schréder, Београд, 2000.
 2. М. Костић, Осветљење путева, Minel-Schréder, Београд, 2006.
 3. И. Влајић-Наумовска, М. Ивезић, Н. Кнежевић, Електричне инсталације и осветљење-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2018.
 4. Релевантни стандарди, прописи и препоруке из области електричног осветљења
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 0
Други облици наставе: 2
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
20
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00