Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи менаџмента Шифра: 170307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Стицање теоријских и практичних знања као и овладавање савременим методама и техникама које се користе у области управљања пословним системима.
Исход: Након полженог испита студенти ће бити оспособљени за примену стручних знања, савремених метода и техника у процесима планирања, организовања, вођења и контроле различитих послова, подухвата, делова организационих система и/или. организационих система у целини.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Дефинисање менаџмент процеса
 2. Историјски развој менаџмента
 3. Управљање процесима
 4. Функционалне области менаџмента
 5. Подпроцес планирања
 6. Подпроцес организовања
 7. Подпроцес кадровања
 8. Подпроцес вођења
 9. Подпроцес контроле
 10. Менаџер
 11. Лидерство
 12. Управљање иновацијама
 13. Управљање променама
 14. Управљање комуникацијама
 15. Управљање знањем
Практична настава:
 1. Методе и технике за реализацију процеса планирања, организовања, вођења и контроле. Модели организације. Процес одлучивања и савремене методе за доношење пословних одлука. Квалитет као конкурентска предност. Савремене теорије о мотивацији.. Улоге и задаци менаџера. Изградња каријере. Управљање стресом. Групе и претварање група у ефективне тимове. Студије случајева.
Литература
 1. Ž. Vasić, D. Sajfert, M. Jevremović:Osnovi menadžmenta, VIŠER, Beograd, 2013.
 2. Petar Jovanović: Menadžment, teorija i praksa, FPM, Beograd, 2015.
 3. Chuck W., Principi menadžmenta, DataStatus, Beograd, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00