Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електрични трансформатори и генератори Шифра: 120707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: нема
Циљ: Упознавање студената са принципима рада, конструкцијом, теоријом и испитивањем енергетских трансформатора и синхроних генератора.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да обављају монтажу, поправку, испитивање и одржавање енергетских трансформатора и синхроних генератора.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Трансформатори: Основни елементи конструкције. Принцип рада и основне једначине.
 2. Топлотни проблеми и номинална снага. Свођење секундарних величина на примар и обрнуто.
 3. Губици снаге и степен искоришћења. Векторски дијаграми.
 4. Еквивалентна шема. Празан ход и кратак спој. Промена напона.
 5. Трофазни трансформатори. Паралелан рад трансформатора.
 6. Регулација напона. Аутотрансформатори.
 7. Спољашњи облик и примена трансформатора. Експлоатација трансформатора.
 8. Синхрони генератори: Увод. Конструкција.
 9. Принцип рада. Губици снаге, степен искоришћења и номиналне вредности.
 10. Магнетна реакција индукта. Векторски дијаграми синхроних генератора.
 11. Систем релативних јединица и параметри синхроних генератора.
 12. Паралелан рад.
 13. Угаоне карактеристике.
 14. Статичка стабилност и преоптеретљивост синхроних генератора.
 15. Карактеристика регулације и побудни системи.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања кроз нумеричке примере и лабораторијске вежбе.
Литература
 1. Ђукан Вукић: Енергетски трансформатори и генератори, ВИШЕР, Београд, 2012.
 2. Ђукан Вукић: Енергетски трансформатори и генератори - збирка задатака, ВИШЕР, Београд, 2010.
 3. Упутство за лабораторијске вежбе.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00