Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Софтверско инжењерство Шифра: 131207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Увод у објектно програмирање
Циљ: Упознавање са савременим софтверским инжењерством, теоријом и практичним поступцима у процесу развоја софтвера у свим фазама његовог животног циклуса
Исход: Студенти ће бити оспособљени да пројектују једноставне софтверске системе на бази познавања рада алата који ће бити приказани током курса
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Софтвер и софтверско инжењерство.
 2. Основни појмови и основне парадигме.
 3. Животни циклус софтвера и прототајпинг.
 4. Управљање софтверским пројектом.,
 5. Планирање. Документација.
 6. UML као визуелни језик за моделирање. CASE алати.
 7. Анализа захтева софтвера и система.
 8. Пројектовање архитектуре софтверског система.
 9. Дизајн и имплементација софтвера.
 10. Процеси развоја софтвера.
 11. Валидација и верификација софтвера.
 12. Технике и стратегије тестирања софтвера.
 13. Одржавање софтвера.
 14. Обезбеђивње квалитета софтвера
Практична настава:
 1. У складу са темом обрађеном у оквиру предавања. Демонстрација практичног развоја софтверских система техникама представљеним на предавањима, коришћењем одабраних CASE алата. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum:CE2004 Computer Engineering Body of KnowledgeCE-SWE 0-9.
Литература
 1. J. Atlee, S. Pflegeer, Softversko inženjerstvo, CET, 2006.
 2. M. Zarić, N. Piroćanac, D. Milićev, Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UMLskripta sa praktikumom, Mikro knjiga, 2002
 3. Sommerville, Software Engineering, 6th ed., Addison-Wesley, Reading, MA, 2000.
 4. R.S. Pressman, Software Engineering: A Practitioners Approach, McGraw Hill, NY, 5th ed., 2001.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00