Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Анализа података Шифра: 170717 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Основи програмирања, базе података, рачунарске мреже.
Циљ: Циљ предмета је оспособљавање студената за самосталанo решавање актуелних проблема у области анализе података. Посебно се анализирају концепти откривања знања у великим количинама података.
Исход: Након одслушаног курса студенти ће бити оспособљени да самостално израде инфраструктуру за анализу података коришћењем open-source софтвера и да примене алате за анализу и обраду података.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм, организација и садржај предмета. Веза са другим курсевима.
 2. Увод у архитектуру система за анализу података.
 3. Нерелационе базе података.
 4. Инфраструктура система за обраду података.
 5. Складишта великих количина података.
 6. Типови апликација и алати за анализу података.
 7. Методе и алгоритми за откривање знања у подацима.
 8. Упити над великим количинама података.
 9. Системи и алати за извештавање.
 10. Анализа структурираних и неструктурираних података. Преглед резултата.
 11. Кластери рачунара. Појам и практична примена.
 12. Сигурност и интегритет података.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе прате предавања, при чему студенти решавају практичне проблеме у области анализе података коришћењем доступних библиотека. Оспособити полазнике курса за израду комплетних решења за обраду и анализу структурираних и неструктурираних података коришћењем open-source софтвера.
Литература
 1. Д. Летић, MathCad 13 у математици и визуелизацији, Компјутер библиотека, 2007.
 2. B.Marr, Big Data: Using SMART Big Data, Analytics and Metrics To Make Better Decisions and Improve Performance, Wiley, 2015.
 3. M. Despotović-Zrakić, V.Milutinović, A.Belić, Handbook of Research on High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education, IGI Global, 2014.
 4. M.Minelli, M.Chambers,A.Dhiraj, Big Data, Big Analytics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for Today’s Businesses, Wiley, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00