Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Немачки језик Шифра: 100117 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Савладавање најфреквентнијег вокабулара, основних правописних и фонолошких правила, као и основне (у даљем тексту конкретно наведене) граматичке компетенције.
Исход: По завршетку овог курса полазници ће бити у стању да разумеју једноставне (писане и говорне) текстове, као и да воде једноставну (писмену и усмену) комуникацију. На овом, првом нивоу, студенти ће савладати језик у тој мери, да могу да се сналазе у свакодневним ситуацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. 1.Правила читања и писања - немачки алфабет;
 2. 2.Одређени и неодређени члан;
 3. 3.Основне форме поздрављања и најфреквентнија комуникативна питања;
 4. 4.Једнина и множина именица;
 5. 5.Негације са „nicht“ и „kein“;
 6. 6.Коњугација најфреквентнијих глагола у презенту;
 7. 7.Позиција глагола у реченици;
 8. 8.Изјавне и упитне реченице, прилози за место, време и начин;
 9. 9.Представљање чланова породице, постављање питања о пореклу и породичном статусу;
 10. 10. Вокабулар на тему слободних активности -упознавање са формом кратких текстова за читање;
 11. 11. Вокабулар на тему становања, делова стана и намештаја; описни придеви;
 12. 12.Обрађивање вокабулара неопходног за сналажење у свакодневним ситуацијама;
 13. 13.Перфекат најфреквентнијих правилних и неправилних глагола;
 14. 14. Рекапитулација градива;
Практична настава:
 1. Вежбе, дискусија са студентима, дијалог /говорне вежбе, провера усвојеног знања, анализа практичног рада, консултације.
Литература
 1. B.Monika, N..Daniela, P.Hiemstra, S.Reimann, M.Specht, Franz, Schritte international 1 (Kursbuch + Arbeitsbuch + CD). Hueber Verlag, 2006.
 2. K.Petra, K.Kienle, Isabel,Schritte international 1(Lehrerhandbuch). Hueber Verlag, 2006.
 3. Zerajic, A. (2017). Grammar of German language. JRJ: Belgrade
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 1
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (16)

Die Familie

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Die Zahlen von 1 bis 1000

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Essen und Trinken

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Die Verben sein und haben

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Starke Verben im Präsens

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Die Negation

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Reflexive Verben

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Freizeit und Hobbys

др Андреа Жерајић, 12.04.2019., 1.29 MB

Die Uhrzeit

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Perfektbildung und Übungen

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Perfektübung - Was hast du am Wochenende gemacht?

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Kleidung und Farben

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Adjektive - Wie bin ich?

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Adjektive und Berufe

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Sport und Adjektive

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Begrüβung und Abschied

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00