Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Мерни информациони системи Шифра: 180407 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основних појмова из области мерне и рачунарске технике.
Циљ: Оспособљавање за пројектовање и развој мерних електронских кола и система.
Исход: Способност самосталног решавања проблема пројектовања мерних електронских кола, уређаја и система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.
 2. Мерења у просторно-дистрибуираним процесним системима
 3. Мерни сигнали, њихова обрада и пренос. Аналогна обрада мерних сигнала, дигитална обрада мерних сигнала, телеметрија.
 4. Програмабилност као својство мерних уређаја. Програмабилни мерни склопови, програмабилни мерни инструменти.
 5. Програмабилни кондиционери мерних сигнала. Статичке и динамичке карактеристике, структурне компоненте, основни типови.
 6. Вишефункцијски програмабилни мерни инструменти и системи. Програмабилност и законска метрологија.
 7. Микрорачунарски мерни системи. Функције, архитектура, начин рада и основне карактеристике.
 8. Интерфеjсни системи у мерној техници. Интерфејси за серијски пренос података, интерфејси за паралелни пренос података.
 9. Стандарди за интерфејс програмабилних мерних уређаја (GPIB-интерфејс).
 10. Персонални рачунар као контролер мерног система.
 11. SCADA-системи. Стандарди за пренос података у системима даљинског надзора и управљањa.
 12. Мерење у сврхе обрачуна. Прикупљање и локална обрада мерних података, даљинско мерење, стандарди за даљински пренос мерних података у сврхе обрачуна.
 13. Закључна разматрања. Правци даљег стручног усавршавања.
Практична настава:
 1. Програмабилни кондиционери.
 2. Вишефункцијски мерни инструменти – локално програмирање.
 3. Вишефункцијски мерни инструменти – програмирање посредством GPIB интерфејса.
 4. Мерење мрежне учестаности – мерни претварач са аналогним излазом.
 5. Мерење мрежне учестаности – примена микроконтролера.
 6. Мерење наизменичне електричне струје - мерни претварач са аналогним излазом.
 7. Мерење наизменичног напона - примена микроконтролера.
 8. Импулсни множач аналогних величина.
Литература
 1. Дрндаревић В., Аквизиција мерних података помоћу персоналног рачунара, 2003.
 2. Kirianaki N. et al, Data Acquisition and Signal Processing for Smart Sensors, John Wiley and Sons, 2002.
 3. Gray R., Hurst P, Lewis S., Meyer R., Analysis and design of analog integrated circuits, John Willey&Sons, 2001.
 4. С. Дамјановић, П. Катанић, Програмски језик VEE Pro, ЕТФ Источно Сарајево, 2011.
 5. VEE Pro Users guide, Agilent Technologies, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099