Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Савет

Савет је орган управљања Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија. Делокруг рада Савета Школе утврђен Законом о високом образовању и Статутом Школе. Начин рада и одлучивања, као и начин одржавања седница Савета, утврђен је Статутом Школе и Пословником о раду Савета.

Савет броји седамнаест чланова. Једанаест чланова Савета су представници запослених у Школи, три члана Савета су представници студената и три члана Савета су представници оснивача.

Мандат чланова Савета траје три године, изузев мандата чланова Савета – представника студената, чији мандат траје једну годину. Почетак мандата Савета се рачуна од дана одржавања конститутивне седнице Савета која се заказује и одржава у року који не може бити дужи од петнаест дана, рачунајући од дана истека мандата претходног сазива Савета.

Делокруг рада Савета Школе је утврђен Законом о високом образовању и Статутом Школе, тако да Савет:

 • усваја Статут Школе на предлог Наставно-стручног већа. Савет Школе формира Комисију за израду нацрта Статута која припрема нацрт Статута и нацрт прослеђује Наставно-стручном већу. Наставно-стручно веће усваја коначан предлог Статута и прослеђује га Савету Школе на одлучивање;
 • усваја измене и допуне Статута Школе, на предлог предлагача овлашћених Статутом Школе;
 • бира и разрешава директора Школе, у складу са Законом и Статутом Школе;
 • бира и разрешава председника Савета и његовог заменика;
 • одлучује по жалбама изјављеним против првостепених одлука директора Школе;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава и усваја финансијски план;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције;
 • разматра и усваја извештаје пописних комисија о спроведеном редовном и ванредном попису имовине и обавеза Школе;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Школе;
 • доноси одлуку о броју и називу студијских програма за наредну акредитацију;
 • предлаже Наставно-стручном већу доношење одлуке о укидању студијског програма;
 • доноси стратегију обезбеђења квалитета;
 • доноси одлуку о висини школарине;
 • доноси одлуку о критеријумима за доделу стипендија и других финансијских олакшица студентима;
 • подноси оснивачу Школе извештај о пословању, најмање једанпут годишње;
 • доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Школе;
 • доноси одлуку о образовању или измени основних организационих јединица Школе;
 • доноси одлуку о образовању или укидању посебне организационе јединице или посебног правног лица из члана 4. ставови 9. и 10. Статута Школе, именује органе управљања, односно представнике у органима управљања правних лица чији је оснивач Школа, и обавља друге послове у вези са оснивачким, односно управљачким правима у тим правним лицима, у складу са законом;
 • доноси Пословник о раду Савета, којим ближе уређује руковођење и начин рада Савета Школе;
 • обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима Школе.

Чланови Савета Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, чији је мандат отпочео од 27.02.2017. године, су:

 1. Др Светлана Штрбац-Савић, професор струковних студија - председник Савета;
 2. Мр Милија Џекулић, предавач - заменик председника Савета;
 3. Др Драгана Прокин, професор струковних студија;
 4. Др Ивана Влајић Наумовска, професор струковних студија;
 5. Др Александра Грујић, професор струковних студија;
 6. Др Слободанка Ђенић, професор струковних студија;
 7. Мр Јелена Митић, предавач;
 8. Др Перица Штрбац, професор струковних студија;
 9. Мр Александар Кајевић, предавач;
 10. Маријана Пантовић, дипл. економиста - руководилац Службе рачуноводства;
 11. Далибор Вукић, спец. струк. инж. - сарадник;
 12. Ненад Дрекаловић – студент;
 13. Теодора Мијаиловић – студенткиња;
 14. Никола Лазаревић – студент
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099