Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Саша Штаткић

Образовање

  • Основне академске студије: Електротехнички факултет, Универзитет у Приштини, Енергетика [1987-1992]
  • Магистарске студије: Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Катедра за Енергетске претвараче и погоне [1993-1997]

Биографија

Саша Живко Штаткић

13. октобар 1967. године, Призрен,

Основне студије:

- Енергетика, Електротехнички факултет, Универзитет у Приштини (1987-1992).

Магистарске студије:

- Катедра Енергетски претварачи и погони, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду (1993-1997).

Магистарска теза:

„Векторско управљање асинхроним мотором у погонима са изнадмодулационим режимима инвертора“ (1997, ЕТФ Београд).

Докторска дисертација:

„Вишемоторни регулисани електрични погон са променљивом структуром механичке спреге“, (2011, ФТН Косовска Митровица).

Радна биографија:

- Средња техничка школа у Призрену, (1991-1992), предавач стручних предмета из области електроенергетике.

- Електротехнички факултет Универзитета у Приштини, 1993-2001, асистент приправник (1993-1997), асистент (1997-2001).

- Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, асистент, (2001-2011).

- Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, асистент -доктор, (2011-2012).

- Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, доцент, (2012-2016).

- Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, ванредни професор,(2017 - ).

Од школске 1993/1994. године до избора у звање доцента (2012) изводио је вежбе из више наставних предмета студентима на смеру електроенергетике:

- Електромоторни погони, четврта година

- Регулација електромоторних погона, пета година

- Енергетски претварачи, трећа година

- Електромеханичко претварање енергије, трећа година

- Вишемоторни погони, пета година

- Пројектовање електромоторних погона, четврта година

- Технички системи управљања, пета година

- Управљање енергетским претварачима, трећа година

- Општа електроенергетика, трећа година

Од 2012. године, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици у звању доцента изводио наставу из више предмета на основним и мастер академским студијама, на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство, за ужу научну област Електроенергетика.

- Електромоторни погони , ОАС

- Регулација електромоторних погона, ОАС

- Пројектовање електромоторних погона, МАС

- Технички системи управљања у електроенергетици, МАС

- Практикум за израду презентација из електроенергетских апликација и Пројекат из ЕМП, МАС

- Енергетска ефикасност у електромоторним погонима, МАС

- Примена савремених електромоторних погона, МАС

Сарадник у лабораторији за електромоторне погоне на Електротехничком факултету у Београду од 2002. године.

Члан Комисије за Обртне електричне машине (KS N002) Института за стандардизацију Републике Србије 2012-2016.

Председник Комисије за Обртне електричне машине (KS N002) Института за стандардизацију Републике Србије 2017 - .


Радови:

https://orcid.org/0000-0001-6550-6430


Међународни пројекти:

ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION PROJECT

Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND,

Contract number 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP


ERASMUS + CBHE K2: Knowledge triangle for a low carbon economy (KALCEA)

бр. пројекта 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

KALCEA – Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy


Erasmus+ Capacity building in Higher Education project, titled:

Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs (PELMOB)

Contract number 101082860-PELMOB-ERASMUS-EDU-2022-CBHE


Пројекти „Развој високог образовања“ :

У току школске 2018/2019 руководилац пројекта: „Примена интелигентних технологија у образовању студената Електроенергетике на Факултету техничких наука у Косовској Митровици (SMART- DRIVE)“. Пројекат је одобрило и финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“.

У току школске 2019/2020 учесник пројекта: „Увођење нових предмета у образовању студената Електроенергетике на Факултету техничких наука у Косовској Митровици из области паметних микромрежа и интелигентних технологија складиштења енергије (SMASES - Smart Microgrid and Smart Energy Storage)“. Пројекат је одобрило и финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“.

У току школске 2020/2021 учесник пројекта: „Иновирање наставних предмета у образовању студената Електроенергетике применом едукативних лабораторијских интегрисаних кола са дигиталним микроконтролерима за енергетске апликације (DIgi_POwer_Lab – DIPOL)“. Пројекат је одобрило и финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“.

 

Пројекти технолошког развоја и енергетске ефикасности:

1) „Развој и примена новог концепта покретања и управљања погонима за кретање рударским машинама на површинским коповима по главним радним осама“, програм технолошког развоја Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, под руководством проф. др. Борислава Јефтенића, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет у Београду, 2005 - 2007. год. Евиденциони број пројекта TР-006650.

2) „Повећање енергетске ефикасности индустријских процеса применом електромоторних погона са широким опсегом регулације брзине за транспорт флуида и материјала“, програм енергетске ефикасности Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, под руководством проф. др. Борислава Јефтенића, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет у Београду, 2006 - 2008. год. Евиденциони број пројекта EE- 232031.

3) „Пројекат и реализација рада рударских машина на површинским коповима без посаде“. Национални програм технолошког развоја за период 2008 - 2011. год. Евиденциони број пројекта ТР 17023

4) „Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона“, програм технолошког развоја Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, под руководством проф. др. Мирослава Бјекића, Технички факултет у Чачку, у периоду 2011 – 2017. год. Евиденциони број пројекта ТР 33016.

Стручни пројекти

1) „Реконструкција система управљања на одлагачу А2RSb 7200“, Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Лабораторија за електромоторне погоне Електротехнички факултет – Београд, 2002.

2) „Реконструкција система управљања на багеру SRs 2000“, Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Електротехнички факултет - Београд 2003.

3) „Реконструкција система управљања на одлагачу А2RSb 5500“, Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Електротехнички факултет – Београд, 2004.

4) „Реконструкције система управљања на багеру SRs 470“, Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Електротехнички факултет – Београд, 2005.

5) „Реконструкције система управљања на багеру ERs 710 u“ (угљени систем), Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Електротехнички факултет – Београд, 2005.

6) „Реконструкције система управљања на багеру ERs 710 j“ (јаловински систем), Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Електротехнички факултет - Београд 2005.

7) „Технички пројекат снабдевања електричном енергијом ПК Бувач“. (Главни рударски пројекат експлоатације лежишта \"Омарска\" – локалитет \"Бувач\"), Електротехнички факултет – Београд, 2007.

8) Главни рударски пројекат повећања капацитета копа \"Дрмно\" са 6,5x106 на 9x106 тона угља годишње – Технички пројекат снабдевања електричном енергијом површинског копа \"Дрмно\", „Прорачуни 6 kV кабловске мреже“, (Свеска II.7.1), Електротехнички факултет – Београд, 2008.

9) Главни рударски пројекат повећања капацитета копа \"Дрмно\" са 6,5x106 на 9x106 тона угља годишње – Технички пројекат снабдевања електричном енергијом површинског копа \"Дрмно\", „Прорачуни 0,4 kV кабловске мреже“, (Свеска II.7.2), Електротехнички факултет – Београд, 2008.

10)„Реконструкције система управљања на багеру SRs 400“, Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Електротехнички факултет – Београд, 2008.

11) „Реконструкције система управљања самоходне транспортне траке BW 2400“, Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Електротехнички факултет – Београд, 2008.

12) „Пројекат нове електро опреме и управљања за пет погонских станица са регулисаним погонима 4x1 MW“, Површински коп Дрмно. Пројекат и пуштање у рад, Електротехнички факултет – Београд, 2009.

14) Иновирани идејни пројекат са студијом оправданости доградње површинског копа „Дрмно“ за капацитет 9x106 тона угља годишње, Површински коп Дрмно. Електротехнички факултет – Београд, 2010.

15) „Пројекат замене система управљања роторног багера SRs 2000.32/5.0 (2x670kW)+VR90-10 на ПК „Тамнава западно поље“, ПД РБ „Колубара“, Барошевац, 2014.

16) „Пројекат реконструкције и модернизације електроопреме багера дреглајна ЕШ 10/70 на погону „Поље Д“ - Медошевац, Површински копови Барошевац, ПД РБ „Колубара“, 2015.

17) „Пројекат реконструкције система управљања и замена Вард-Леонардове групе статичким и фреквентним претварачима за роторне багере SRs 1200 + VR (погонски Г-4, Г-5 и Г-6) на погону „Поље Д“ - Медошевац, Површински копови Барошевац, ПД РБ „Колубара“, 2015.

18) „Пројекат реконструкције крана 100/15 t у ЛИ ХЕ- ХЕ „Потпећ“, ЈП ЕПС Београд, Огранак Дринско-лимске хидроелектране, Бајна Башта, 2016.

19) „Пројекат замене погона и управљања сифонским дизалицама у ХЕ „Зворник“, ЈП ЕПС Београд, Огранак Дринско-лимске хидроелектране, Бајна Башта, 2016.


Студије:

1) „Избор оптималног система одржавања у ЈППК Костолац“, Електротехнички факултет - Београд, 2006.

2) „Избор и привлачење стратешког партнера за завршетак изградње ТЕ Колубара Б изградњу новог блока ТЕНТ Б3“, Електротехнички факултет Београд, EPIC Belgrade, 2006.


On-line – додатак Међународног електротехничког речника, Поглавље 411: Обртне машине са преводом назива појмова на српски језик и доступан је на сајту електропедије:

https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/index?OpenForm&Seq=1&part=411#_RefreshKW_Language


Референце

др Саша Штаткић слика

др Саша Штаткић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: statkic@etf.rs

Консултације
  • Петак: 16:30 -18:30час
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00