Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електронска трговина Шифра: 171307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Усвајање концепата електронске трговине. Оспособљавање студената за избор методологије, постављање општих и извршних циљева и практичну реализују е-трговине.
Исход: Оспособљеност за израду комплетних решења електронске трговине коришћењем open-source софтвера.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Osnove e-trgovine.
 2. Upravljanje sadržajem.
 3. Izbor modela prihodovanja. Izbor sistema plaćanja.
 4. Izbor poslovnog modela.
 5. Izbor rešenja za e-trgovinu.
 6. Procedure za uspešnu e-trgovinu.
 7. Postavljanje e-trgovine korišćenjem open-source softvera.
 8. Definisanje procedura za postavljanje e-trgovine.
 9. Razvoj website-a za e-trgovinu.
 10. Hardver i softver za e-trgovinu.
 11. Marketing u elektronskoj trgovini
 12. Sigurnosni aspekti e-trgovine.
 13. Platni sistemi u e-trgovini.
 14. Mobilni sistemi za e-trgovinu.
Практична настава:
 1. Izrada opštih i izvršnih ciljeva i za postavljanje e-trgovine. Izrada elektronske prodavnice.
Литература
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00