Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Информационе технологије у електроенергетици Шифра: 220311 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Упознавање студената са моделовањем и симулацијама помоћу рачунара. Такође, студенти треба да се упознају и са применом рачунара и програмских алата у техничким прорачунима и изради графичке документације пројекта.
Исход: На крају курса студенти треба да буду способни да користе рачунар за техничке прорачуне и израду документације пројекта.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Упознавање са садржајем испита и са софтверским алатом Alternative Transients Program. Графички претпроцесор ATPDraw. Alternative transients program (ATP), Постпроцесор PlotXY.
 2. Основни принципи моделовања појава у електроенергетици и избор трајања и корака симулација.
 3. Формулација проблема, Анализа проблема, Формирање симулационог модела.
 4. Моделовање трофазних мрежа, Моделовање трофазног извора и мреже, Моделовање трофазног водаса расподељеним параметрима, Моделовање трофазног прекидача, Моделовање одводника пренапона.
 5. Израчунавање параметара надземног вода.
 6. Моделовање 10 kV дистрибутивног извода, Израчунавање напонског профила, струја кратких спојева и токова снага.
 7. Појам и садржај техничке документације, Цртежни и текстуални део техничке документације, Софтверски алати за израду техничке документације.
 8. Увод у софтверски алат AutoCAD. Алатке за цртање у алату AutoCAD. Алатке за модификовање цртежа. Цртање лукова и полилинија.
 9. Цртање шрафура, Котирање, Убацивање текста на цртеж.
 10. 3D-цртање, Дефинисање корисничких координатних система, Цртање 3D објеката екструзијом,
 11. Формирање површина од жичаног модела, Прелаз у окружење за штампање, Приказ више погледа.
 12. Врсте шема у цртежној документацији, Врсте пројеката, Текстуална документација пројекта.
 13. Графичка документација, Електротехнички графички симболи, Врсте електричних шема.
 14. Софтверски алат EPLAN за израду пројеката. Kарактеристике софтверских алата за пројектовањеподржано рачунаром (CAE),
 15. Узајамне референце уређаја, Генерисање извештаја.
Практична настава:
 1. Рачунарске симулације и израда два пројекта илуструју градиво.
Литература
 1. Златан Стојковић: Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Електротехнички факултет и Академска мисао, Београд, 2009.
 2. Саша Стојковић: Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative Transients Program), Технички факултет у Чачку, Чачак, 2007.
 3. AUTODESK AutoCAD 2010 (превод Славица Прудков), 1. изд, Компјутер библиотека, Београд, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00