Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Специјалистички рад Шифра: ЗР | 12 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Студент стиче право да започне израду специјалистичког рада када му остане највише један неположен испит. Студент бира један од предмета из којег је положио испит, а предметног наставника за ментора. Ментор дефинише назив теме и задатке израде специјалистичког рада, после чега кандидат пријављује тему. Студент треба да заврши израду специјалистичког рада за најмање три недеље, а највише за шест месеци од дана прихватања теме.
Циљ: Циљ израде специјалистичког рада је решење и/или анализа и презентација конкретног проблема, чиме кандидат доказује да је стекао предвиђени ниво професионалне оспособљености и зрелости у ужој области специјализације, за коју се избором теме специјалистичког рада определио. Пожељно је, али не и неопходно, да специјалистички рад представља део истраживања који студент спроводи у склопу истраживања којим руководи наставник предмета из којег студент ради специјалистички рад.
Исход: Успешна израда и одбрана специјалистичког рада на специјалистичким струковним студијама омогућава кандидату да ефикасно прати и усваја новине у области специјализације, да се укључи у рад развојно-истраживачких тимова, као и тимова за унапређење производње, примене и одржавања савремених електронских уређаја и софтвера.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00