Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Емитовање дигиталних сигнала Шифра: 260217 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: познавање основних појмова о телевизијској техници
Циљ: Циљ предмета је упознавање са принципима, технологијом и уређајима који се користе за дигитално емитовање слике и звука.
Исход: Исход предмета је оспособљавање за послове инжењера у области емитовања и дистрибуције дигиталне слике и звука.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Системи дигиталне телевизије у Европи и свету. План расподеле фрекфенција.
 2. Технологије и структура дигиталног телевизијског система (SDTV, HDTV, UHDTV).
 3. SDIсигнал. Изворно кодовање. Енкодовање сигнала. Синхронизација. Транспортни стрим. Енкапсулација.
 4. Мултиплексирање сигнала. Мултиплексери.
 5. Канално кодирање. Кодери.
 6. Модулације у дигиталној телевизији (OFDM, COFDM, ..... ).
 7. Примарна дистрибуција А/В сигнала. Радио релејне везе. Оптика. Рутирање.
 8. Секундарна дистрибуција сигнала. Констелационидијаграми. Квалитет сигнала на пријему.
 9. DVB-Т/Т2: стандарди, SFN/MFN мреже, дотур сигнала до предајника, дигитални ТВ предајник. ТВ пријемници.
 10. DVB-C/С2: стандарди, модулатори, seto box пријемници, оптичке, коаксијалне и HFC мреже.
 11. DVB-S/S2: стандарди, системскипараметри, модулатори, сателитскитрансмисионилинк, конволуционокодовање, обрадасигналанасателиту, пријемници.
 12. IPTV: пренос сигнала преко IP мреже, интерактивна ТВ, додатне услуге (телетекст, EPG, time shifting, VoD,…)
 13. DAB/DAB+: стандарди, дифузија дигиталног аудио сигнала, дигитални предајници/пријемници за аудио сигнал. DMB.
 14. Опрема и процедуре мерења сигнала на предаји и пријему. Мерења (Jitter, BER, MER, ...)
Практична настава:
 1. Практична настава прати предавања са реализацијом конкретних задатака у ХДТВ студију.
Литература
 1. Белешке са предавања у виду скрипте са PowerPoint презентацијама
 2. Dušan Marković, Terestička digitalna televizija, DVBT, Akademska misao, Beograd, ISBN 978-86-7466-335-6
 3. J. Arnold, M. Frater, and M. Pickering, Digital Television, Tehnology and Standandards, 2007.
 4. John Arnold, Michael Frater, Mark Pickering, Digital Television Technology and Standards, The University of New South Wales, ISBN 978-0-470-14783-2
 5. J. Whitaker, “Mastering digital television”, London, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00