Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Регулатива у емитовању Шифра: 260117 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Познавање основних појмова из области телекомуникација.
Циљ: Упознавање са законодавством и регулативом у области електронских комуникација.
Исход: По завршетку курса студенти ће имати потребна знања о важећој националној регулативи која се односи на област електронских комуникација, регулаторним изазовима које представља убрзани развој нових технологија и услуга, као и организацијама које се баве регулативом у овој области
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод. Значај, циљеви, принципи и структура регулативе.
 2. Међународне организације и национална регулаторна тела.
 3. Законодавство и регулаторни оквир ЕУ (директиве, стандарди и препоруке).
 4. Закон о електронским комуникацијама (начела, циљеви, обим) и веза са међународном регулативом.
 5. Појединачни акти који ближе прописују поједина подручја електронских комуникација.
 6. Регулатива електронских комуникационих мрежа I (радиодифузне и бежичне).
 7. Регулатива електронских комуникационих мрежа II (кабловске и оптичке).
 8. Радио-фреквенцијски спектар – управљање РФ спектром, План намене, План расподеле, коришћење и контрола РФ спектра.
 9. Регулатива електронских комуникационих услуга које користе РФ спектар.
 10. Регулатива осталих електронских комуникационих услуга.
 11. Нумерација као ограничени ресурс и преносивост броја.
 12. Универзални сервис
 13. Повезаност регулативе електронских комуникација са другим прописима у циљу обезбеђивања заштите права корисника, тајности електронских комуникација, законито пресретање и задржавање података
 14. Регулаторни изазови (NGN, IoT,OTT,5G,...).
 15. Рекапитулација знања и резиме.
Практична настава:
 1. Аудиторне вежбе прате програм предавања.
Литература
 1. Закона о елeктронским комуникацијама (Службени гласник Републике Србије, број 44/10, 60/13-УС и 62/14)
 2. Directive 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009
 3. Directive 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009
 4. Directive 2002/21/ECof the European Parlament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework directive), OJ [2002] L 108/33 as amended by Directive 2009/14.
 5. Directive 2002/20/ECof the European Parlament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation directive), OJ [2002] L 108/21 as amended by Directive 2009/14.
 6. Directive 2002/19/ECof the European Parlament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of electronic communications networks and services (Access directive), OJ [2002] L 108/7 as amended by Directive 2009/14.
 7. Directive 2002/22/ECof the European Parlament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service directive), OJ [2002] L 108/51 as amended by Directive 2009/136.
 8. Commision Decision 2002/622 of 26 july 2002 establishing a Radio Spectrum Policy Group, OJ [2002] L 198/49.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
40
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00