Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Маркетинг истраживања Шифра: 220111 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Стицање знања и вештина студената из области управљања маркетинг функцијом, затим израдом и имплементацијом маркетинг планова применом савремених метода и техника као и информационо-комуникационих технологија.
Исход: Студенти су оспособљени да самостално или у тиму планирају, прате и врше контролу маркетинг процеса и медијског представљања предузећа, производа, услуга, пројеката или других промотивних активности.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Маркетинг као научна дисциплина
 2. Дефинисање основне концепције маркетинга
 3. Односи и мреже
 4. Стратешко тржишно планирање
 5. Процес маркетинга
 6. Планирање производа, прихода и садржај плана маркетинга
 7. Анализа маркетиншких прилика
 8. Снимање маркетиншког окружења
 9. Анализирање тржишта крајње потрошње и понашања купаца
 10. Анализа тржишта пословне потрошње
 11. Анализа индустрија и конкурената
 12. Идентификација тржишних сегмената и одабир циљног тржишта
 13. Управљање услужним делатностима
 14. Управљање каналима маркетинга
 15. Управљање директним и online маркетингом
Практична настава:
 1. Током вежби се расправља о конкретним примерима из праксе о материји обухваћеној програмом предавања.
Литература
 1. Филип Котлер, Управљање маркетингом (2001), Дата статус, Београд.
 2. Ј.Вукмировић, Д. Вукмировић, (2011), Маркетинг истраживања, Београдска пословна школа, Београд.
 3. В. Филиповић, М. Костић-Станковић, Маркетинг менаџмент, ФОН, Београд, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00