Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање информационих система Шифра: 317205 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Базе података и Основи информационих технологија
Циљ: У овом предмету обрадиће се конвенционални и објектно-оријентисани модели и приступи за анализу и логичко пројектовање ИС, као и логичко пројектовање база података.
Исход: Студенти ће бити оспосoбљени за развој информационих система, њихово документовање и пројектују логички и физички модел података коришћењем савремених приступа и алата.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај предмета. Основни појмови.
 2. Структурни приступ логичком пројектовању ИС. Планирање развоја, Анализа захтева - функционална анализа.
 3. Конвенционални модели за анализу и логичко пројектовање. Структурна системска анализа. Интерактивност. Програм обухвата: основе скриптовања, скриптовање на страни клијента и скриптовање у временском домену.
 4. Функционално моделирање, функционална декомпозиција, дефинисање захтева корисника, технички предусловикоришћењем IDEF0 конвенционалног модела
 5. Структурна системска анализа.
 6. Модел објекти-везе. Преглед осталих конвенционалних модела IDEFnX, SADT.
 7. Објектно-оријентисани приступ логичком моделовању ИС. Итеративно инкрементални приступ. Анализа захтева – случајеви коришћења.
 8. Опис динамике система: Дијаграми активности.
 9. Логичко пројектовање структуре и динамике система коришћењем модела објекти-везе.
 10. Информационо моделирање, дефинисање детаљних захтева, креирање ентитета и атрибута, креирање ЕР дијаграма, дефинисање пословних правила
 11. Трансформација концептуалних модела (модела објекти-везе и модела класа) у релациони модел и одговарајући SQL стандард.
 12. Апликативно моделирање, дефинисање физичког дизајна, дефинисање шеме базе података, израда апликације.
 13. Развој ИС вођен моделима. CASE алати.
 14. Имплементација, увођење, тестирање, одржавање
Практична настава:
 1. Израда пројекта који обухватају моделовање и имплементацију пословних процеса
Литература
 1. Алемпије Вељовић, Развој информационих система и базе података, CIT, Београд, 2004
 2. Б. Лазаревић, З. Марјановић., Н. Аничић, С. Бабарогић, Базе података, ФОН Београд, 2003.
 3. J.A.Hoffer, M.B.Prescot, F.R.McFadden, Modern Database Management, 8th edition, Prentice Hall, 2007
 4. S. Haag, M., Cummings, Information Systems Essentials, 3rd ed., McGraw-Hill, Irwin, 2008.
 5. N. Jukic, Database Systems - Introduction to Databases and Data Warehouses, 1st ed, Prentice Hall, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
70
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00